ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2

Договір про страхування финансової відповідальності перевізника

Додаток N 3 до Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів, затвердженої наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду, Мінтрансу і Мінфіну від 25.07.96 р. N 342/82/244/154-Б

Договір
про страхування фінансової відповідальності перевізника N _______

м._________, "___" _________ 199_ р.

I. Предмет Договору

Страхова організація _____________________________________________
поіменована далі Страховик,
та _____________________________________________________________
(назва і адреса страхувальника -юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові і адреса страхувальника - дієздатного громадянина)
поіменований далі Страхувальник, уклали цей Договір про страхування фінансової відповідальності перевізника.
Укладення цього Договору засвідчується страховим полісом, який є для митних органів України підтвердженням фінансової гарантії у виді страхування фінансової відповідальності перевізника.

II. Об’єкт страхування

Об’єктом страхування за цим Договором є зобов’язання перевізника перед митними органами України щодо доставки перелічених в цьому пункті підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, до митниці призначення у терміни та шляхами, що встановлені чинним законодавством.
__________________________________________________________________
(наіменування, кількісні та якісні характеристики переміщуваних товарів)

III. Страхова сума

Виходячи з вартості перелічених товарів та визначених законодавством ставок податків та зборів на них, страхова сума за цим Договором становить
_____________________________________________________ грн.
(сума цифрами та прописом)

Розмір страхової суми дорівнює розміру передбачених законодавством податків та зборів, нарахованих згідно з порядком, встановленим для обкладення таких товарів податками і зборами в разі їх ввезення в Україну для вільного використання.

IV. Страховий випадок

Страховим випадком є невиконання перевізником його зобов’язання перед митними органами України щодо доставлення товарів, що переміщуються транзитом через територію України, у митницю призначення у відповідності з чинним законодавством стосовно дотримання терміну, маршруту та інших умов транзиту.
Факт настання події, що матиме ознаки страхового випадку, встановлюється митними органами України. Про настання такого випадку митні органи сповіщають Страховика шляхом направлення повідомлення в письмовій формі чи електронною поштою у вигляді, погодженому Страховиком та митними органами.
Це повідомлення є підставою для виплати митному органу страхової суми, зазначеної в цьому Договорі.

V. Страхова премія

Страхова премія визначається у розмірі ______________________ і вноситься Страхувальником ____________________________________________________________
(термін і порядок внесення страхової премії)

VI. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з моменту сплати страхової премії Страховику Страхувальником в повному обсязі.
Строк дії цього договору закінчується в момент вивезення Страхувальником або уповноваженою ним особою перелічених в цьому Договорі підакцизних товарів, що прямують транзитом, за межі митної території України.

VII. Порядок зміни і припинення дії Договору

Сторони, що уклали цей Договір, можуть його змінити чи припинити його дію за письмовим погодженням, якщо це не завдасть збитків жодній із Сторін, третім особам чи митним органам України.

VIII. Обов’язки сторін

Страховик зобов’язується перерахувати страхову суму на розрахунковий рахунок митного органу України (митниці відправлення підакцизних товарів, що переміщуються транзитом) у день одержання повідомлення митного органу про настання страхового випадку, незалежно від наявності розбіжностей чи спору між суб’єктами страхування.
Страхувальник зобов’язується сплатити передбачену цим Договором страхову премію в повному обсязі, та не вчиняти на весь термін дії Договору навмисних дій чи бездіяльності, спрямованих на настання страхового випадку.

IX. Порядок вирішення спорів

Розбіжності сторін цього Договору розглядаються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди — згідно з чинним законодавством України.
При недосягненні згоди будь-який спір, що виникає за цим Договором чи в зв’язку з ним, підлягає передачі на розгляд та остаточне вирішення в арбітражний суд за місцем реєстрації страховика (при виникненні спору з резидентом), або в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговельно-промисловій палаті України (при виникненні спору з нерезидентом).

X. Форс-мажорні обставини

У разі порушення Страхувальником умов Договору внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), коли порушення ним зобов’язання про доставлення товарів у митницю призначення відбулося не з його вини, заява Страховика про відстрочення чи відмову сплати страхового відшкодування митним органам України внаслідок дії форс-мажорних обставин приймається до розгляду митними органами за умови, що такі обставини підтверджуються митним органом, в зоні діяльності якого вони виникли.

XI. Інші умови Договору

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

XII. Адреси, банківські реквізити і підписи сторін

Страховик

Страхувальник