ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

Договір про сумісну діяльність

Додаток 16
до Порядку і умов організації перевезень пасажирів
та багажу автомобільним транспортом

Договір про сумісну діяльність, пов’язану з обслуговуванням пасажирів автомобільним транспортом

___________ _________
(місто) (дата)

_________________________________________________________________,
(назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця — громадянина)
_____________________________________________ (далі - Перевізник),
(прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________
(статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи)
з однієї сторони, і ______________________________________________
(назва підприємства, посада керівника, його (або підприємця - громадянина)
____________________________________________ (далі - Автостанція),
(прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________
(статуту підприємства, положення або свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи)
з іншої сторони (далі — Сторони), уклали цей договір про нижченаведене:

На підставі цього договору Сторони зобов’язуються сумісно діяти з метою забезпечення обслуговування пасажирів автомобільним транспортом на автостанціях.

1. Для організації відправлення пасажирів Перевізник надає Автостанції автобуси згідно з розкладами руху, що затверджуються в установленому порядку.

2. Автостанція забезпечує продаж квитків та обслуговування населення і пасажирів під час надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

3. Умови договору

3.1. Сторони домовилися:

 • здійснювати перевезення пасажирів та багажу за розкладом руху автобусів, затвердженим в установленому порядку;
 • здійснювати регулярну і доступну рекламу транспортних послуг.

3.2. Перевізник бере на себе такі обов’язки:

 • забезпечувати подачу автобусів в належному технічному та санітарному стані для посадки пасажирів на кінцеву зупинку приміського маршруту за 10 хв., міжміського — за 15 хв., а міжнародного — за 20 хв. до їх відправлення в рейс згідно з затвердженим розкладом руху, а також прибуття автобусів відповідно до розкладу руху на проміжні автостанції;
 • повідомляти автостанції не пізніше ніж за 3 год. до відправлення автобуса в рейс про вимушену заміну передбаченого розкладом руху типу автобуса, а у разі затримки його випуску вказувати час прибуття на автостанцію;
 • забезпечувати виконання водіями автобусів вказівок диспечера автостанції з питань організації перевезення пасажирів та багажу і безпеки руху;
 • забезпечувати внесення змін до розкладу руху автобусів, маршруту прямування, відміну рейсів тощо, після попереднього узгодження з Автостанцією.

3.3. Автостанція бере на себе такі обов’язки:

 • організовувати належне приймання та відправлення пасажирів;
 • організовувати продаж квитків населенню;
 • забезпечувати диспетчерське управління і регулювання руху автобусів;
 • провадити екіпірування та утримувати в належному санітарному стані автобуси, належно оформлювати дорожню документацію водіїв, дотримуватися визначеного режиму роботи підприємств, установ, організацій, розташованих на території автостанції;
 • організовувати побутове обслуговування пасажирів і водіїв.

4. Порядок взаєморозрахунків

4.1. Автостанція із загальної суми виторгу від реалізації квитків перераховує Перевізнику ____ %.
4.2. Розрахунки Автостанції з Перевізником можуть провадитися на умовах попередньої оплати, не рідше ніж один раз на ___ днів, а остаточний розрахунок — не пізніше ніж ____ числа місяця, що настає за звітним періодом (встановлюється за домовленістю сторін).
4.3. Перевізник проведені щомісяця дані про взаєморозрахунки звіряє згідно з поданим Автостанцією реєстром касових відомостей і про результати інформує Автостанцію.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі невиконання умов договору винна Сторона відшкодовує завдані збитки.
5.2. За кожний день прострочення платежу Автостанція сплачує
Перевізнику пеню в розмірі _______ %.
5.3. У разі подання автобусів з порушенням установлених договором строків Автостанція накладає на Перевізника штрафні санкції у розмірі _____ за кожні ___ хв. запізнення.

6. Розірвання договору та вирішення спірних питань

6.1. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї Сторони договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, арбітражного суду у разі невиконання іншою Стороною своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами. Сторона, яка є ініціатором розірвання договору, письмово попереджає іншу Сторону про своє рішення не пізніше ніж за 30 днів.
6.2. Спори, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання цього договору, розв’язуються шляхом проведення переговорів або в установленому законодавством порядку.

7. Термін дії договору та юридичні адреси Сторін

7.1. Термін дії договору встановлюється з “___” ______ ___ року до "___" ______ _____ року.
У разі відсутності (за місяць до кінця дії договору) заяви від будь-якої Сторони про перегляд умов цього договору термін його дії автоматично продовжується на наступний рік, і так кожного року.

7.2. Юридичні адреси Сторін:

Автостанція:____________________  Перевізник:__________________
_______________________________  _____________________________
_______________________________  _____________________________
_______________________________  _____________________________