ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2

Договір про спільну діяльність

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
Сторона-1
__________________________________________________________________
(повне найменування юридичної або ПІБ фізичної особи)
у особі ___________, діючого на основі ________________, з одного боку, і
Сторона-2 __________________________________________________________________
(повне найменування юридичного або ПІБ фізичної особи)
у особі __________, діючого на основі __________________, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони домовилися про організацію спільної діяльності в cфері__________
для досягнення наступних господарських і комерційних цілей:
1.1.1. ___;
1.1.2. ___;
1.1.3. ___.
1.2. Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання майна, грошових коштів і зусиль і (або) шляхом користування в спільній продукції раніше створених Сторонами програмних засобів, баз даних і технологій, що являється інтелектуальною і майновою власністю Сторін.
1.3. Сторони можуть надавати один одному будь-які фінансову, технологічну або організаційну допомоги.

2. Взаємні зобов'язання сторін

2.1. Для досягнення цілей за даним Договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. обмінюватися інформацією, що являється в їх розпорядженні, з тематики спільної діяльності;
2.1.2. спільно в строк _______ проводити консультації для обговорення питань спільної діяльності;
2.1.3. у разі потреби здійснювати взаємне кредитування і фінансування на безвідсотковій і безвідплатній основі на умовах, які обмовляються в окремих угодах;
2.1.4. виконувати спільні замовлення і замовлення один одного по спільній діяльності на пріоритетній і пільговій основі.
2.2. Спільна діяльність Сторін здійснюватиметься відповідно до Програми робіт (додаток 1), прикладеної до цього Договору, в якій Сторони визначають лад, строки, етапи і умови проведення спільної діяльності.
2.3. Сторони мають право здійснювати взаємний контроль над діяльністю один одного у рамках даного Договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.
2.4. Кожна із Сторін має право привертати для виконання своїх зобов'язань за даним Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед другою Стороною за їх дії.

3. Зобов'язання Сторони-1

3.1. Сторона-1 за даною угодою зобов’язує:
3.1.1. у строк протягом __________ із моменту підписання цього Договору перерахувати Стороні-2 грошовий внесок в розмірі_______грн.;
3.1.2. здійснювати у разі потреби додаткові внески на спільну діяльність розмірі _______ грн шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок Сторони-2 або шляхом оплати витрат по сумісній діяльності відповідно до калькуляції робіт, наданої Сторони-2.

4. Зобов'язання Сторони-2

4.1. Сторона-2 за даною угодою зобов’язує:
4.1.1. після підписання цього Договору невідкладно приступити до здійснення комерційних проектів відповідно до програми робіт за даною угодою;
4.1.2. забезпечити підготовку (найм) відповідного персоналу для виконання робіт за даною угодою;
4.1.3. надавати в строк _____ Стороні-1 інформацію про хід виконання спільних проектів;
4.1.4. надавати фінансові звіти про лад користування грошових коштів в строк.

5. Ведення спільних речей

5.1. Ведення спільних речей за даною угодою здійснюється за взаємною угодою Сторонам, які приймаються на зібраннях представників Сторін або шляхом письмового опитування або факсом.
5.2. Керівництво спільною діяльністю за даною угодою, а також ведення спільних речей доручається Стороні-2.
5.3. Сторона-2 являється повноважним представником Сторони-1 і діє на підставі довіреності, яку Сторона-1 зобов’язує видати протягом ____________ із моменту підписання цього Договору.
5.4. Сторона-2, виконує всі необхідні юридичні дії і акти для досягнення поставленої за договором цілі, зокрема реєструє цей Договір в податковому органі; відчиняє окремий поточний рахунок в банку, через який здійснює всі фінансові операції по спільній діяльності; веде окремий податковий і бухгалтерський облік спільної діяльності; представляє спільні інтереси Сторін по спільній діяльності перед третіми особами.
5.5. Сторона-1 має право здійснювати контроль над діяльністю Сторони-2 у рамках цього Договору шляхом перевірки бухгалтерських і інших документів.

6. Внески Сторін

6.1. Внесок Сторони-1:
6.1.1. грошові кошти: _______________________________;
6.1.2. майно: ______________________________________;
6.1.3. трудова участь: _______________________________;
6.1.4. Доля Сторони-1 складає: _______________________;
6.1.5. Порядок і строки внесення внесків________________;
6.2. Внесок Сторони-2:
6.2.1. грошові кошти: _______________________________;
6.2.2. майно: ______________________________________;
6.2.3. трудова участь: _______________________________;
6.2.4. Доля Сторони-1 складає: ______________________;
6.2.5. Порядок і строки внесення внесків_______________;
6.3. При зміні обсягів виконуваних робіт Сторони вносять відповідні зміни і доповнення в цей Договір і уточнюють свою пайову участь в спільній діяльності.

7. Спільне майно Сторін за даною угодою

7.1. Грошові і майнові внески Сторін крім (включаючи) інтелектуальної власності
_______________, а також майно створене або набуте Сторонами внаслідок спільної діяльності, складає їх спільну власність.
7.2. Урахування спільного майна Сторін ведеться Стороною-2 в порядку, погодженому із Стороною-1

8. Розподіл результатів спільної діяльності

8.1. Продукція що являється результатом спільної діяльності, буде реалізуватися в наступному порядку: _________________________.
8.2. Всі доходи, отримувані за даною угодою внаслідок спільної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат.
8.3. Прибуток, що отримають Сторонами від спільної діяльності, підлягає розподілу пропорційно часткам, визначеним в статті 6 цього Договору.
8.4. Підведення підсумків спільної діяльності, облік затрат на її ведення і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється на основі окремого звіту, який складає Сторона-2 щокварталу. Звіт повинен бути відданий Стороні-1 не пізніше ____ днів потім закінчення звітного періоду.
8.5. Кожна із Сторін не має права розпоряджатися своєю часткою загалом, майна без згоди іншої Сторони, за винятком тієї частки продукції і доходів від спільної діяльності, яка поступає в розпорядження кожної Сторони після фактичного розподілу.
8.6. Фактичний розподіл прибутку здійснюється шляхом перерахування відповідної частки прибутку Стороні-1 і утримання відповідної частки прибутку Стороною-2 або розподілом спільної продукції в порядку, визначеному Сторонами.
8.7. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється Сторонами в порядку, передбаченому чинним законодавством України

9. Витрати і збитки Сторін за даною угодою

9.1. Спільні витрати і збитки Сторін покриваються за рахунок спільного майна і грошових коштів Сторін, набутих внаслідок спільної діяльності.
9.2. В разі недостатності спільного майна і грошових коштів для покриття витрат і збитків, що виникли внаслідок спільної діяльності, це покриття здійснюється Сторонами пропорційно їх пайовій участі в прибутках.

10. Відповідальність Сторін

10.1. Сторони за даною угодою несуть наступну відповідальність:
10.1.1. Сторона-1: ____________________________________________.
10.1.2. Сторона-2:_____________________________________________.

11. Припинення Договору і лад дозволу спорів

11.1. Сторони усвідомлюють, що їх спільна діяльність здійснюється в складних умовах нестабільного ринку, що підвищує ступінь ризику їх бізнесу. У зв'язку з цим Сторони залишають за собою право на дострокове розірвання цього Договору у зв'язку із зміною економічною ситуацією в країні, безперспективністю і недоцільністю здійснення спільного господарювання, а також в разі неможливості здійснення своєї діяльності на принципах самоокуповування і самофінансування. В даному випадку Сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за ______ місяці.
11.2. Взаємостосунки Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди або акту про дострокове припинення дії цього Договору.
11.3. В разі припинення дії цього Договору, після відшкодування Сторонами в установленому порядку боргів, грошові кошти і майно, що залишилися, розподіляються між Сторонами пропорційно їх внескам (часткам).
11.4. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із Сторін в разі невиконання другою Стороною своїх зобов'язань. В даному випадку всі невигідні наслідки розірвання полягають на винну Сторону.
11.5. За порушення умов цього Договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки, зокрема втрачену вигоду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
11.6. Всі суперечки між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в господарському суді.
11.7. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даною угодою повинні бути розглянуті Сторонами протягом _______ днів із моменту отримання претензії.

12. Інші умови

12.1. Умови цього Договору можуть бути змінені по взаємній згоді з обов'язковим складанням письмового документа.
12.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даною угодою третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
12.3. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, поодинці для кожної із Сторін.
12.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством України.
12.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори по ньому: листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
12.6. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що утримується в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти і вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності і розвитку їх комерційних зв'язків.
12.7. Додатки до даного Договору являються його невід'ємною частиною.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

Продавець

Покупець

М.П. ________________________
М.П. ________________________