ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2

Договір операційного аудиту

Договір на здійснення операційного аудиту №

Місто Дата

Суб`єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма
_____________ (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно-
пратикуючих аудиторів № )надалі по тексту- Виконавець, в особі
__________________________ діючого на підставі Статуту та суб`єкт підприємницької
(господарської ) діяльності в Україні _________________ в особі ____________
діючого на підставі ____________, надалі Замовник з другої сторони, відповідно до
чинного законодавства України уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську
перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником (додаток 1) яка
є невід`ємною частиною цього Договору.
1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з ____ по
______.
1.3 Початок робіт _______ закінчення ________.
1.4 Мета аудиту - дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності
окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у
Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики,
методології бухгалтерського та податкового обліку.
1.5 Маштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур
отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними
стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського
висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація а також
отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на
відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-
правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх
відображенням в обліку Замовника.
1.6 Результат робіт. Сторони Договору результатом робіт визначають інформацію (у
формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника (
або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного
законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських
операцій в Україні.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконацю винагороду у
розмірі______ грн., (прописом) з ПДВ (ПДВ складає _______ грн).
2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій
формі.
2.3 Замовник авансує Виконавця у розмірі ____ % вартості робіт за цим договором на
протязі 3-х днів з дати підписяння цього договору.
2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру
результату робіт за цим Договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей /
відхилень / або їх відсутності /невиявлення/) у відповідності до умов п. 2.1-2.2
цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт

3.1 В ході робіт та (а/або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з
попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є
неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням
третіх осіб. По закінченню терміну дії договора (або ранше) Виконавець у 3-х денний
термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він
передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у
Виконавця на протязі календарного року.
3.2 В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями,
суперечка з цього приводу вирішується у судовому порядку. При цьому Замовник
зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з звітом.

4. Зобов`язання сторін

4.1 Виконавець в ході перевіри та по їі результатам зобов`язаний:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних) нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;
 • уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;
 • зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;
 • не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;
 • дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;
 • повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та індентифікації в ході перевірки;
 • не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

4.2 Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний:

 • забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів Замовника які потрібні останньому для виконання робіт за цим договором;
 • забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;
 • сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;
 • своєчасно та у повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;
 • не втручатися в методику перевірки, організацію та роботу персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;
 • своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

5. Права сторін

5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з
сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обгрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініциатор припинення дії договору виплачує іншій стороні компенсацію у
розмірі___ % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.
5.2 За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних
фінансових (матеріальних) компенсацій.

6. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність
Замовника статтями 28-30 Закону України “Про аудиторську діяльність, іншим чинним
законодавством України.
6.2 Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань
(розділ 4) викладених в цьому договорі.
6.3 За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та
Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а
супеечки між ними вирішуються у судовому порядку.

7. Інші особливі умови

7.1 Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявлені в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки, або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).
7.2 В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.
7.3 За результатами операційної перевірки аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.

8. Реквізити сторін