ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2

Договір оренди державного майна

Затверджено
Наказ Фонду державного майна України
23.08.2000 N 1774

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності

Місто _________, _____________ року

________________________________________________________________________
(повна назва Орендодавця)
_______________________________________________ (надалі - Орендодавець) в особі___________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ______________________________________________________, з одного боку,  (назва документа, N наказу)
та _____________________________________________________________________
(повна назва особи Орендаря)
(надалі - Орендар) в особі _____________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі _____________________________________________________,
(статут, довіреність тощо)
з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно _______________________ (надалі - Майно), площею ___________________ кв. м, розміщене за адресою: _______________________________, на__________ поверсі(ах) _______________ (будинку, приміщення, будівлі) ______________, що знаходиться на балансі _____________________, вартість якого визначена згідно з актом оцінки і становить за ____________________________ (експертною оцінкою, залишковою вартістю) ________________грн. Майно передається в оренду з метою _________________________.

2. Умови передачі та повернення орендованого майна

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в акті оцінки, складеному за Методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем _____________________________. (Орендодавцю або Балансоутримувачу)
Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансоутримувачу) аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором.
Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.
2.5. Обов’язок по складанню акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України, і становить без ПДВ за перший місяць оренди _________________________ грн.
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:
3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої Кабінетом Міністрів України і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) -
_______________________________________ грн.
(місяць, рік)
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
Орендна плата за перший місяць оренди - ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індексиінфляції за ___________________________". (місяці, роки)
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.3. Орендна плата перераховується до державного бюджету та __________________ Орендодавцеві, балансоутримувачу) у співвідношенні 70 % до 30 % (або: 30 % до 70 %) щокварталу не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
У разі оренди іншого, крім нерухомого, майна, вся орендна плата перераховується орендодавцю.
3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Орендодавцю у визначеному пунктом 3.3. співвідношенні, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі__________________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.
3.6. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету та/або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
3.7. Зобов’язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(авансової оплати в розмірі не менше ніж орендна плата за ____ місяці; застави майна або майнових прав; банківської гарантії; право утримання продукції або іншого майна Орендаря)

4. Використання амортизаційних відрахувань

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

5. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна.
5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному законодавством.
5.6. Щоквартально, до 12 числа місяця, наступного за останнім місяцем звітного кварталу, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку).
5.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
5.8. Укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

6. Права Орендаря

Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно Підприємства відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця продавати, обмінювати, позичати, іншим чином розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здавати їх у суборенду і передавати свої права та обов’язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зміни вартості Підприємства і не порушує інших положень цього Договору.
Матеріальні цінності і кошти, отримані від цих операцій, є власністю Орендодавця і направляються на відтворення основних фондів.
6.3. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості.
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна балансоутримувачем.
6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
6.6. Орендар має право передавати третім особам належні йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за попередньою згодою Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором або чинним законодавством України.

7. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором.
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
Договір може містити зобов’язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень майна:
7.4. Відшкодувати Орендарю вартість зроблених останнім невідокремлюваних поліпшень орендованого майна, за наявності дозволу Орендодавця на такі поліпшення в межах суми збільшеної вартості орендованого Майна в результаті таких поліпшень.
7.5. У судовому порядку Орендодавець може бути звільнений від обов’язку відшкодувати Орендарю вартість невідокремлюваних поліпшень орендованого Майна, якщо доведе, що витрати Орендаря на ці поліпшення підвищують вартість орендованого Майна.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного невиконання умов цього Договору.

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
9.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на ___________, що діє з "___" _____________ 200_ р. до "___" ______________ 200_ р.включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати — до виконання зобов’язань.
10.3. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору допускаються за взаємної згоди сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.
10.4. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
10.5. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення — власністю Орендодавця. Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішується відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.
10.6. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.
10.7. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.
10.8. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

  • закінчення строку, на який його було укладено;
  • приватизації орендованого майна Орендарем;
  • загибелі орендованого Майна;
  • достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням арбітражного суду;
  • банкрутства Орендаря та в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

10.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
10.10. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для Орендодавця, Орендаря.

11. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Орендар
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

  • розрахунок орендної плати;
  • акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;
  • акт приймання-передачі орендованого Майна.

Орендодавець                 Орендар
_______________         _______________
_______________         _______________

М. П.                                    М. П.