ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $

Договір на створення науково-технічної продукції

Зразковий договір на створення науково-технічної продукції

“____” ____________ 200___р.

Сторони:
Виконавець ________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ______________, діючого на підставі______, з однієї сторони, та
Замовник __________________________________________________________________
в особі ___________, діючого на підставі _____________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає ,а Виконавець бере на себе забовязання створити та передати замовнику ________________________________________________________
(назва науково-технічної продукції)
1.2. Наукові, технічні і інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом договору викладені у технічному завданні (Додаток 1), а зміст і терміни виконання основних етапів визначаються календарним планом (Додаток 2).
1.3. Термін здачі робіт за договором _______20__ р.
Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником шляхом освоєння серійного випуску_______________, (застосування у виробництві__________ як засоби праці).

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

2.1. Загальна вартість робіт згідно за цим договором становить_______ (_____) гривнь 00 коп, у тому чіслі ПДВ ______ (____) гривень 00 коп.
2.2. Вартість вказаних робіт є договірною.
2.3. Указана у договорі ціна є остаточною і індексації не підлягає.
2.4. Сторони домовилися, що оплата робіт за цим Договором проводиться у два етапи (поетапно):
2.4.1. авансовий платіж у розмірі _____гривень 00 коп., у тому чіслі ПДВ ____гривень, підлягає сплаті Виконавцю у срок не пізніше 7-мі банківських днів з моменту підписання даного Договору. Авансовий платіж використовуется на розробку структури, алгоритму та основних функціональних блоків та не підлягає поверненню Замовникові у разі припинення Договору;
2.4.2. Остаточний розрахунок по договору у сумі_________) гривень 00 коп., у тому чіслі ПДВ ______гривень 00 коп., проводиться на підставі Акту прийому–здачі науково-технічної Продукції шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом не пізніше 7-мі банківських днів з моменту підписання Акту прийому–здачі Продукту.

3. Порядок здавання і приймання робіт

3.1. Перелік технічної документації, що підлягає оформленню і здачі виконавцем замовникові по окремих етапах та по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначено у додатках № 1, 2 , що є невід’ємною частиною договору.
3.2. При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт здавання-прийняття науково-технічної продукції з додатком до нього комплекту технічної документації, передбаченої технічним завданням, ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки, виготовлених за договором.
3.3. Виконавець зобов'язаний у термін ___________днів повідомити замовника про готовність виготовлених зразків до проведення приймальних випробувань (результатів закінченої науково-дослідної роботи до здачі та т.і.).
3.4. Замовник протягом ________ днів з дня отримання акту здавання-прийняття робіт і звітних документів, зазначених у п.З.З цього договору, зобов'язаний надіслати виконавцеві підписаний акт здавання-прийняття науково-технічної продукції або мотивовану відмову від прийняття робіт.
3.5. У випадку мотивованої відмови замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.
3.6. У випадку дотермінового виконання робіт замовник вправі дотерміново прийняти і оплатити роботи.
3.7. При скороченні термінів виконання робіт до ___________, (поліпшенні техніко-економічних параметрів розробки до рівня ________, за проведення виконавцем варіантних досліджень та робіт по з метою задоволення спеціальних вимог__________ установлюється доплата до договірної ціни розміром _______ грн.
3.8. Якщо у процесі виконання роботи з'ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, виконавець зобов'язаний припинити її, довівши це до відома замовника у ______ денний термін після припинення роботи. У цьому випадку сторони зобов'язані у ________ денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором виконавець і замовник несуть майнову відповідальність у відповідності до діючого законодавства.
4.2. Санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань Сторонами:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Інші умови

5.1. Умови дотримання авторських прав на створювану науково-технічну продукцію

6. Термін дії договору і юридичні адреси сторін

6.1. Термін дії договору початок ________ 20__ р. закінчення ________ 20__ р.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Виконавець

Назва __________________________________________
Юридична адреса _______________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________
Св-во платника ПДВ №__________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________ )
ІПН _________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса ________________________________
Телефон_______________________________________

Замовник

Назва ________________________________________
Юридична адреса ______________________________
Код ЄДРПОУ _________________________________
Св-во платника ПДВ №__________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________ )
ІПН _________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса ________________________________
Телефон_______________________________________