Лучшие нотариусы найти или добавить
Бесплатно после регистрации
Лучшие адвокаты найти или добавить
Риелторы Киева выбрать компанию

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Місто Київ дві тисячі шостого року, травня місяця, ______ числа

Ми, ________ ІН _______, який зареєстрований і проживає за адресою: місто Київ, вулиця _______________, іменований далі “Продавець”, з одного боку, та
_______________, ІН ___________, який зареєстрований і проживає за адресою: місто Київ, вулиця _________, іменований далі “Покупець”, з іншого боку
уклали цей договір про нижчевикладене :

І. Предмет договору

1.1. Продавець передає у власність, а Покупець приймає і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ за номером ____(________), кадастровий номер __________, яка належить Продавцю.

1.2. Площа земельної ділянки, що відчужується складає _____(___________) квадратних метрів, у межах, які визначені в натурі (на місцевості), закріпленні межовими знаками і зазначені у Державному акті.

1.3. Земельна ділянка, що відчужується, належить Продавцю на підставі Державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ___№ ________, виданого Київською міською радою ________року на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _______, приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу, _____року за реєстровим № _____, і зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ________.

1.3. Місце розташування земельної ділянки: місто Київ, Оболонський район, урочище „Оболонь” (КДТ „Чорнобилець”), вулиця ______.

1.4. Цільове призначення земельної ділянки : дачне будівництво.

1.5. Право власності на земельну ділянку, що відчужується, виникає у Покупця після державної реєстрації цього договору та одержання Державного акту про право власності. Подати документи на державну реєстрацію права власності, Покупець має право після підписання цього договору, повного розрахунку та здійснення його державної реєстрації.

ІІ. Ціна договору і умови оплати

2.1. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму: ______,00 (_______) гривень 00 коп. Така вартість земельної ділянки визначена сторонами за взаємним погодженням, за відсутності примусу будь-кого із сторін, так і з боку третіх осіб, а також збігу будь-яких важких обставин.

Сторони свідчать, що вони обізнані стосовно рівня ринкових цін на аналогічні земельні ділянки; за їх розсудом визначена в цьому договорі вартість саме цієї ділянки є справедливою і відповідає її дійсній вартості.

2.2. Вказану суму Покупець зобов’язується передати Продавцю одразу після підписання цього договору до його державної реєстрації, в приміщенні нотаріальної контори, де посвідчений договір. Цей факт буде підтверджений заявою Продавця нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору. Договір вважається виконаним Покупцем після повного розрахунку за договором. Порушення цього пункту є підставою для визнання договору неукладеним і відшкодування нанесених Продавцю збитків

2.3. Згідно з висновком експерта ТОВ ______ від ______року (ліцензія Держкомзема серія ___ № __________видана ________року), ринкова вартість цієї земельної ділянки становить _____,00 (_______) гривень 00 коп. ( вартість 1 кв. метра – ______ гривень).
2.4. Згідно з довідкою _________, про відсутність (наявність) обтяжень (обмежень) на земельну ділянку, що видана Головним управлінням земельних ресурсів КМДА _______року за № ____, зареєстровані обмеження (обтяження) щодо цієї земельної ділянки відсутні.

ІІІ. Обов’язки сторін

3.1. Продавець продав, а Покупець купив за цим договором земельну ділянку, вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про яких в момент складання договору Продавець чи Покупець не могли не знати.

3.2. Продавець свідчить, що :
· земельна ділянка, яка є предметом цього договору, є спільною сумісною власністю з його дружиною ______________-, яка окремою заявою, надала свою згоду на її продаж. Вони є повноважними власниками земельною ділянкою, що є предметом цього договору і мають усі права щодо вільного розпорядження нею;

  • відсутні будь-які сервітути та інші обмеження щодо використання цієї ділянки;
  • на земельній ділянці відсутні будь-які будинки, спорудження тощо;
  • зобов’язується передати земельну ділянку, що відчужується, в користування Покупцю в день нотаріального посвідчення цього договору, ______травня 2006 року, за умови повного розрахунку з ним. Про факт передачі земельної ділянки, насаджень, документів, тощо сторонами може бути складений передавальний акт.

Покупець свідчить, що:

  • ці факти доведені до його відома;
  • земельна ділянка, яка продається, візуально оглянута ним до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню зазначеної земельної ділянки за призначенням, на момент огляду виявлено не було;
  • на момент укладення цього договору він перебуває у шлюбі з гр. _____, і ця земельна ділянка набувається ними за взаємною згодою як спільна сумісна власність.

3.3. У випадку порушення цього пункту договору з боку Продавця, Покупець має право на відшкодування нанесеної йому матеріальної шкоди, а після спливу строку звільнення, за умови державної реєстрації цього договору та права власності на його ім’я, має право безперешкодного доступу до власного майна, не несе відповідальності за речі, що залишені в ньому Продавцем, і в разі наявності порушень прав власника має право на відшкодування нанесеної йому моральної шкоди.

3.4. Покупець зобов’язується виконувати обов’язки власника відповідно до чинного законодавства і використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового призначення, з дня укладення цього договору сплачувати земельний податок.

IV. Розгляд спорів

4.1 Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і ніяких зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі нам відомі та зрозумілі.

4.2 Всі спори, що можуть виникнути з цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів – у судовому порядку.

4.3 Зміст ст. ст. 190, 212 Кримінального кодексу України; ст. 1.2., 1.10, 11 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 182, 373-375, 640-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57-65, 74 Сімейного Кодексу, ст.ст. 90, 91, 103, 116, 120, 125 Земельного Кодексу України, ст. 15, 17 Закону України „Про плату за землю” нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

V. Інші умови

5.1. Право власності на земельну ділянку оформлюється Державним актом. Цей договір є підставою для видачі Покупцю Державного акту на право приватної власності на землю.

5.2. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один з примірників залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення № 224, вид. Управлінням юстиції міста Києва 26.10.1998р.), а інший видається Покупцю.

5.3. Витрати за нотаріальне оформлення цього договору сторони сплачують порівну.

5.4. Цей договір після його підписання сторонами та нотаріального посвідчення підлягає державній реєстрації. З моменту державної реєстрації договору він вважається вчиненим, укладеним і відбувається перехід права власності.

Проект договору складений нотаріусом на прохання сторін і ними погоджений. Українська мова сторонам зрозуміла.

ПІДПИСИ :

Продавець _______________
Покупець   _______________

Місто Київ, ______________ 2006 року.
Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність ________ земельної ділянки, що відчужується, перевірено.
Дію вчинено в приміщенні нотаріальної контори за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 6 «Б», офіс 3. Зареєстровано в реєстрі за №___ . Стягнуто плати – 1 відсоток від суми договору – ______, (______) гривень 00 коп.

Приватний нотаріус

З А Я В А

Я, ______ цією заявою підтверджую, що _____ повністю виконав свої зобов’язання за договором, сума ______,00 (_____) гривень 00 коп. передана мені. Претензій матеріального характеру за цим договором у мене до нього немає.

“_____”_______________ ___________року

Підпис ______________________________

Місто Київ, __________року. Я, нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису _______, який зроблено у моїй присутності.
Особу гр. ___________., який підписав документ, встановлено.
Дію вчинено в приміщенні нотаріальної контори за адресою: місто Київ, проспект Героїв Сталінграда, 6 «Б», оф. 3. Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати – 1 гривня.

Приватний нотаріус

ДО НОТАРІАЛЬНОЇ КОНТОРИ

_________________________,
ІН ____________, паспорт _____,
виданий ____________року
_________РУ ГУ МВС України в місті Києві,
яка зареєстрована і проживає за адресою:
місто Київ, проспект ______________

З А Я В А

Я, _____________, є дружиною ____________(шлюб зареєстрований ________року).
Цією заявою даю згоду своєму чоловіку продати, придбану нами в зареєстрованому шлюбі, земельну ділянку за номером _______, кадастровий номер ____________, яка розташована за адресою: місто Київ, Оболонський район, урочище „Оболонь” (КДТ „Чорнобилець”), вулиця _____, визначаючі ціну та всі умови договору за власним розсудом.

До підписання цієї заяви мені нотаріусом роз’яснено, що згідно зі ст. 60-65 Сімейного кодексу України майно (в т.ч. гроші), яке набуте подружжя під час шлюбу є їхньою спільною сумісною власністю; володіння, користування і розпорядження одним із подружжя таким майном здійснюється за згодою другого з подружжя.

Цим підтверджую, що вищевказаний правочин укладається в інтересах сім’ї і мені роз’яснено, що визначені у договорі зобов’язання створюють обов’язки і для мене.

Цим стверджую, що знаходжусь в твердій пам’яті і ясній свідомості, дію добровільно, розумію значення своїх дій і не помиляюся у відношенні майбутнього правочину.

_______________2006 року.

ПІДПИС : (______________)_____________________

Місто Київ, _________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. _________, який зроблено у моїй присутності.
Особу гр. ___________., яка підписала документ, встановлено.
Дію вчинено в приміщенні нотаріальної контори за адресою: місто Київ _________. Зареєстровано в реєстрі за №____  Стягнуто плати : за посвідчення –43,60 гривень, вартість бланка – 6,40 гривень.

Приватний нотаріус

Факт шлюбних відносин перевірено на підставі свідоцтва про укладення шлюбу ____№ ____, виданого ___________року Відділом реєстрації актів громадянського стану ______району міста Києва, запис № ____.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции