Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие адвокаты найти или добавить
Бесплатно после регистрации
Лучшие нотариусы найти или добавить

Договір купівлі-продажу підприємства

Нотаріальний договір купівлі-продажу підприємства

Місто _________, _________ ______ року.

Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю "________", що знаходиться за адресою _____________, вул. ___________, в особі директора ____________________, який проживає за адресою м. __________, вул. ___________________, буд. ___, кв. ___, діє на підставі Статуту, зареєстрованого __________________ та рішення загальних зборів учасників від _________ 20__ p. (протокол N ________) (надалі - Продавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "__________________", що знаходиться за адресою __________________________, вул. ___________, в особі генерального директора _______________, який проживає за адресою м. ___________, вул. _________, буд. _____, кв. ____, діє на підставі Статуту, зареєстрованого ______________ (надалі - Покупець), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,
домовилися про наступне:

1. Продавець зобов'язується передати, а Покупець зобов'язується прийняти у власність і оплатити єдиний майновий комплекс, призначений для здійснення підприємницької діяльності з виробництва цегли (надалі у цьому договорі - Підприємство), що знаходиться за адресою м. _________________, вул. ________________, буд. ____.

До складу Підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, а саме:

 • земельна ділянка, що розташована в м. ___________ по вул. ___________, площею _____ га (надалі - земельна ділянка). Ця земельна ділянка належить Продавцю на підставі Державного акта на право приватної власності на землю серії __ N _____, виданого виконавчим комітетом _________________ міської ради _____ р. на підставі ухвали _______________________________ міської ради від _______ р. N __ та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за N ____ кн. ____;
 • цегляна будівля адміністративного корпусу нежитловою площею _______ (_________) кв. м по вул. ________________, буд. ____ у м. ___________. Будівля належить Продавцеві на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ____________ приватним нотаріусом __________ міського нотаріального округу _______ р. за реєстровим N ___, зареєстрованого в _______________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _________ р. в реєстровій книзі N __________ за реєстровим N ____ (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно N ____ від ___________ p.);
 • обладнання та устаткування, перелік яких зазначено в додатку N 1 до цього договору;
 • інвентар та сировина, перелік яких зазначено в додатку N 2 до цього договору;
 • права вимоги, перелік яких зазначено в додатку N 3 до цього договору.

2. Продаж зазначеного єдиного майнового комплексу вчиняється за ціною _________ (________________) гривень, в тому числі податок на додану вартість - ________________ гривень. Оплата проводиться у безготівковій формі платіжним дорученням у строк до ____________ 200_ р.

3. Інвентаризаційна оцінка будівлі становить _________ (________________) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N ____ від ________ 20__ p., виданого ______________ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

Експертна вартість земельної ділянки становить _______________________ (_________________________________________) гривень відповідно до Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що розташована за адресою: м. ______________, вул. ____________, площею ___ кв. м, від _______ p., зробленого експертом _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ліцензія Державного комітету України по земельних ресурсах на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт серії ____ від __________) ___________, який діє на підставі договору від _____________ р. (сертифікат N ______, виданий Державним комітетом України по земельних ресурсах та Міжнародним інститутом бізнесу _____________ p.).

4. Продавець свідчить, що:

 • не застережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням, зазначене в цьому договорі Підприємство не має;
 • від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення;
 • усі інженерні комунікації Підприємства знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;
 • до укладення цього договору Підприємство іншим особам не відчужене;
 • майно Підприємства під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного Підприємства підтверджується довідками, виданими ________________________, приватним нотаріусом _______________ міського нотаріального округу ___________ 20__ p.;
 • майно Підприємства як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане;
 • щодо Підприємства відсутні судові спори;
 • обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо Підприємства немає;
 • на день укладення договору відсутні заборони на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку, заборони на передачу в оренду (суборенду) земельної ділянки, права на переважну купівлю у разі її продажу; умови прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцем; умови розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків; заборони на провадження окремих видів діяльності; заборони на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна; умови здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги; умови додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;
 • договір не укладається під впливом тяжкої для Продавця обставини.

Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, Покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на Підприємство.

5. Сторони підтверджують, що:

 • вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;
 • укладення договору відповідає їх інтересам;
 • волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;
 • умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
 • договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу Підприємства. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

7. Право власності на придбане Підприємство у Покупця виникає з моменту державної реєстрації цього договору у ___________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки (м. _____________, вул. _________________, буд. _____).

8. Продавець зобов'язується звільнити будівлю та територію Підприємства від майна, яке не входить до складу Підприємства, передати Підприємство Покупцеві до ______________ 20__ р. (_____ ________________ року).
Передача Підприємства Продавцем і прийняття Підприємства Покупцем відбувається за актом прийому-передачі, який підписується сторонами у двох примірниках.

Одночасно з передачею Підприємства Продавець зобов'язаний передати технічну документацію на обладнання, будівлю.

9. До моменту фактичної передачі Підприємства Покупцеві Продавець несе відповідальність за його збереження в належному стані.

10. Невід'ємними додатками до цього договору є:

 • додаток N 1 - перелік обладнання та устаткування;
 • додаток N 2 - перелік інвентарю та сировини;
 • додаток N 3 - перелік прав вимоги.

11. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує Покупець.

12. Правові наслідки приховування реальної вартості Підприємства, зміст ст. ст. 191, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

13. У разі прострочення платежу Покупець зобов'язується сплатити Продавцеві пеню у розмірі 0,5 % за кожний день прострочення. Якщо прострочення триває понад _____ днів, Продавець вправі вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

14. Цей договір складений в двох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса __________________________________, а інший - видається Покупцеві.

Підписи:
Продавець ________________
(відбиток печатки)
Покупець   ________________
(відбиток печатки)

Місто ________________, "___" ____________ року.
Цей договір посвідчено мною, ___________________________________, приватним нотаріусом _______________________ міського нотаріального округу.
Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність Товариства з обмеженою відповідальністю "___________________" і Товариства з обмеженою відповідальністю "______________________" і повноваження їх представників, належність гр. ________________________________ відчужуваної будівлі та земельної ділянки перевірено.
Цей договір підлягає реєстрації у ___________ державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки відповідно до законодавства.
Зареєстровано в реєстрі за N ________
Стягнуто плату ____________

Приватний нотаріус ______________

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции