Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие нотариусы найти или добавить
Лучшие адвокаты найти или добавить
Бесплатно после регистрации

Договір купівлі-продажу квартири за участю перекладача

Договір купівлі-продажу квартири

місто Київ, дві тисячі четвертого року, ________ місяця, _________ числа.

Ми, _________________ (________________), громадянин _____________, (ІН ____________), що мешкає за адресою: ______________, який діє від свого імені та як представник __________________ (_________________), гром. ________________, (ІН ________________), на підставі довіреності, посвідченої ____________ ”___”____________ 200_ року за реєстр. №___, іменовані далі разом “Продавці”, з одного боку, та
_________________ (ІН _____________), ________________ (ІН _____________), які мешкають ___________________, іменовані далі “Покупці”, з другого боку,
уклали цей договір про таке:

1. Продавці передають у власність, а Покупці приймають, в рівних частинах, і зобов’язується оплатити на нижчевикладених умовах квартиру під номером ____(_____________), яка знаходиться у будинку під номером ______ (____________), що розташований по ______________________ в місті Києві. Квартира складається з ____________ жилих кімнат. Площа квартири, що відчужується, становить: загальна – _____ (______________) квадратних метрів, жила – ______ (____________) квадратних метра.

2. Квартира, що відчужується, належить Продавцям на підставі _________________, виданого ____________”___”____________ 200_ року, згідно з Наказом від ”___”_______ 200_ року за № _________ та зареєстрованого в Київському міському БТІ ”___”____________ 200_ року, у реєстрову книгу за № _____________.

3. Продаж вчинено за погоджену сторонами суму_____________ (_________________) гривень 00 коп., що сторони вважають еквівалентом ___________ доларів США. Вказану суму я , ___________________ вважаю вигідною для себе та для мого довірителя ______________________, її розмір не пов’язаний із збігом якихось важких для нас обставин і нас обох повністю задовольняє. Вказану суму Покупці зобов’язуються передати ______________________ в день підписання цього договору в приміщенні АКБ „_____”, де посвідчений договір. Одержання грошей має бути підтверджено нотаріально оформленою на всіх примірниках цього договору заявою __________________. Договір вважається виконаним Покупцями після повного розрахунку за договором і здійснення його державної реєстрації. Порушення цього пункту є підставою для розірвання договору і відшкодування нанесених збитків.

4. Відповідно до відомостей, викладених у довідці-характеристиці, виданій Київським МБТІ ”___”___________ 200_ року № __________ вартість квартири, що відчужується, становить ________ гривні __коп.

5. ________________ стверджує, що він і його довіритель ____________ , мають усі права власників щодо вільного розпорядження квартирою, яка є предметом цього договору. На момент укладення цього договору відсутні будь-які співвласники, що мають привілеєве право на її придбання, квартира набута ними поза шлюбом, як в Україні так і за її межами відсутні претензії будь-яких третіх осіб на вказану квартиру. На час підписання договору квартира нікому іншому не відчужена, не є внеском до статутного капіталу товариств, в оренду, позичку не передана, не заставлена, в податковій заставі спорі і під забороною /арештом/ не перебуває.

__________________ стверджує, що в квартирі, яка відчужується, ніхто не перебуває на реєстраційному обліку, і не має законних підстав користування нею, і тому; відчуження цієї квартири не зачіпає права третіх осіб щодо її користування.

_____________________ стверджує, що одержання ним повної суми за цим договором є повним розрахунком між Покупцями і Продавцями. Він приймає на себе всю відповідальність за своєчасну і повну передачу належної ___________________ частки. ______________ стверджує, що на момент укладання договору квартира, що відчужується є вільною. Він зобов’язується передати Покупцям в користування в день повного розрахунку за цим договором, про що сторонами буде підписаний передавальний акт.

_________________ приймає на себе відповідальність за належне виконання цього пункту договору також в разі невиконання його будь-якими іншими особами.

У випадку порушення цього пункту договору, - Покупці мають право на відшкодування нанесеної матеріальної шкоди, а після державної реєстрації цього договору на їх ім’я, мають право безперешкодного доступу до вказаної квартири, не несуть відповідальності за речі, що залишені в ній Продавцями і в разі наявності перешкод щодо всіх прав власників – мають право на відшкодування нанесеної їм моральної шкоди.

6. Сторони у присутності нотаріуса підтверджують, що в них відсутні обставини, які примусили їх укласти цей договір на невигідних умовах, а також те, що вони отримали від нотаріуса всі роз’яснення стосовно укладеного договору і зауважень, доповнень до цього договору не мають. Цей договір підписується сторонами добровільно, при здоровому розумі та ясній пам’яті, зміст статей законодавства, які зазначені у договорі нам відомі та зрозумілі.

Продавці підтверджують, що квартира знаходиться у технічному стані придатному для нормального її використання. Покупці підтверджують, що квартира, яка продається, візуально оглянута ними до підписання цього договору. Недоліків чи дефектів, які б перешкоджали використанню квартири за призначенням, на момент огляду виявлено не було. Продавці зобов’язуються нести обов’язок по утриманню квартири, а також відповідати за вказаний стан квартири до моменту її фактичної передачі Покупцям. В разі наявності недоліків квартири або заборгованості за комунальними платежами сторони зобов’язуються вказати про це в передавальному акті.

7. Витрати по оплаті посвідчення договору в розмірі, що дорівнює ставці державного мита, несуть Продавці, оплату внеску до Пенсійного фонду здійснюють Покупці. Інші витрати, по нотаріальному оформленню договору, в разі їх наявності, сторони здійснюють порівну.

10. Зміст ст.ст. 190, 212 Кримінального кодексу України, п. ”є” ст. 1.3., ст. 1.10 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 239-241, 248-250, 640, 653, 657-662 Цивільного кодексу України, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу нам, що підписали договір, нотаріусом роз’яснено.

9. Цей договір складено в 3-х примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (реєстраційне посвідчення _____________), а інші видаються Покупцям і __________________.

10. Цей договір після його підписання сторонами, нотаріального посвідчення, повного розрахунку підлягає державній реєстрації. Після державної реєстрації договір вважається укладеним.

ПІДПИСИ:

Продавці ________________
Покупці   ________________

Усний переклад тексту цього договору з української на англійську мову, зроблений мною, _________________________, вірність та його повноту перекладу підтверджую.

__________________________________________

Місто Київ, ”___”____________ 200_ року.

Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, повноваження представника, а також належність гр. гр. ______________________________________, квартири, що відчужується, перевірено. Усний переклад цього договору з української на англійську мову зроблено перекладачем _____________________, справжність підпису якої засвідчую.
Відповідно до ст.182, 657 Цивільного кодексу України, право власності і цей договір підлягають державній реєстрації.
Договір посвідчено в приміщенні АК „____”, за адресою _________, за проханням сторін. Зареєстровано в реєстрі за № ____________. Стягнуто плати – 1 відсоток від суми договору – ___________ (_____________________) гривень.

Приватний нотаріус

З А Я В А

Ми, ____________________, який дію від свого імені та як представник _______________________, на підставі довіреності, цією заявою підтверджую, що ________________________ повністю виконали свої зобов’язання за договором, сума _____________ (___________________) гривень 00 коп. передана нам. Претензій матеріального характеру за цим договором у мене до них немає.

“_____”________________ __________ року

_____________________________________

(від свого імені та від імені ____________________)

 

Усний переклад тексту цієї заяви з української на англійську мову, зроблений мною, _______________________, вірність та повноту її підтверджую.
______________________________________

Місто Київ, ___________________року. Я, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ___________________________, який діє від свого імені та як представник _____________________, який зроблено в моїй присутності. Особу гр. ___________________, котрий підписав документ, встановлено. Повноваження представника перевірено.
Усний переклад тексту заяви з української на англійську мову зроблено перекладачем ____________________, справжність підпису якої засвідчую. Особу ________________ встановлено.
Зареєстровано в реєстрі за № З - ________.
Одержано плати – ____ гривні.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции