Лучшие нотариусы найти или добавить
Лучшие адвокаты найти или добавить
Бесплатно после регистрации
Риелторы Киева выбрать компанию

Iпотечний договір з фізичною особою

Іпотечний договір

Місто Київ, дві тисячі четвертого року, березня місяця, ______ числа.

Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль", місцезнаходження якого м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, що надалі іменується як „Іпотекодержатель” (Свідоцтво про реєстрацію банку, вид. НБУ 27.03.1992 р. за реєстровим № 94), в особі керуючого _____Київським філіалом АППБ “Аваль” ____, що мешкає в м. Києві, ____, __ кв. ___, і діє на підставі довіреності, посвідченої ____., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____року за реєстровим № ____, з однієї сторони та
ПІБ (ІН _____), який постійно проживає в м. ___, ___області, вул. ____, __ кв. ___, що надалі іменується як „Іпотекодавець", (разом далі - Сторони),
уклали цей Договір (далі - Договір) про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір забезпечує вимогу Іпотекодержателя, що випливає з Кредитного Договору № ____від ____року (а також усіх додаткових угод до нього, які можуть бути укладені до закінчення строку дії кредитного договору), далі — "Кредитний договір", укладеного між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем, за умовами якого Іпотекодавець зобов'язаний до _____ (___грудня дві тисячі ___) року повернути Іпотекодержателю кредит у розмірі ____,00 USD (___) доларів США 00 центів сплатити проценти за користування ним згідно умов Кредитного договору, а також можливу неустойку у розмірі і у випадках; передбачених Кредитним та цим Договором.
У відповідності до даного Договору Іпотекодержатель має право у випадку невиконання Іпотекодавцем своїх зобов'язань за Кредитним договором отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижче вказаних умовах.

1.2. Предметом іпотеки є нерухоме майно: квартира під номером ___(____), яка знаходиться у будинку під номером ___(_____”), що розташований по вулиці ____в місті Києві (далі - Предмет іпотеки), який належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ____., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ____року за реєстр. № ____та зареєстрованого в Київському міському бюро технічної інвентаризації ____2003 року у реєстр. книгу за № ____. Вартість квартири згідно з довідкою № ___, виданої Київським міським БТІ ___2004 року становить ___гривень __коп.

1.3. Заставна вартість Предмета іпотеки визначається сторонами в сумі ___, 00 (______) гривні 00 коп.

1.4. На строк дії цього Договору Предмет іпотеки залишається у володінні та користуванні Іпотекодавця.

1.5. Заставна за цим договором не оформлюється.

1.6. Обтяження Предмета іпотеки іпотекою підлягає державній реєстрації в порядку, встановленого законом. Державна реєстрація здійснюється на підставі повідомлення Іпотекодержателя та за його рахунок.

2. Гарантії

2.1. Іпотекодавець гарантує, що:

2.1.1. Предмет іпотеки знаходиться у його власності, до моменту укладення цього Договору нікому не відчужений, під забороною (арештом), а також заставою, в тому числі податковою, не перебуває, як внесок до статутного фонду інших юридичних осіб не внесений, судового спору щодо нього немає, прав щодо нього у третіх осіб (за договорами найму, оренди тощо) як в межах України, так і за межами України немає.
Відсутність заборони відчуження Предмета іпотеки підтверджується довідкою, виданою, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____року за №__________.
Відсутність податкової застави перевірено за Витягом з Державного реєстру застав рухомого майна про по­даткову заставу, що виданий ., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу __2004 року за №__________.

2.1.2. На підставах, передбачених законодавством України, на Предмет іпотеки може бути звернене стягнення.

2.1.3. Предмет іпотеки не підлягає вилученню, до нього не пред'явлені і не будуть пред'явлені майнові позови, пов'язані з його вилученням.

2.1.4. Предмет іпотеки не знаходиться у спільній частковій власності, не є часткою, паєм.

2.1.5. Будь-які вимоги третіх осіб не забезпечені і не будуть забезпечені Предметом іпотеки чи права­ми на його отримання незалежно від строків виникнення цих вимог.

2.2. Іпотекодержатель гарантує, що:

2.2.1. Інформація, яка стала йому відома у зв'язку із укладенням та виконанням цього Договору, щодо якої Іпотекодавцем було вказано на її конфіденційність, не буде розголошена третім особам, за виключенням ви­падків, прямо передбачених чинним законодавством, а також випадків, коли надання такої інформації третім особам повинно відбутися у зв'язку із необхідністю забезпечення інтересів Іпотекодержателя, пов'язаних із збереженням Предмета іпотеки.

2.2.2. Після повного виконання зобов'язань за Кредитним договором ним будуть здійснені усі необхідні дії щодо звільнення Предмета іпотеки від зобов'язань, якими він обтяжений згідно умов цього Договору.

3. Права та обов'язки Іпотекодержателя

3.1. Іпотекодержатель має право:

3.1.1. У будь-який час протягом дії цього Договору за умови попереднього письмового повідомлення Іпотекодавця перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та експлуатації (викорис­тання) Предмета іпотеки.

3.1.2. Вимагати від Іпотекодавця вжиття заходів, необхідних для збереження Предмета іпотеки та його належної експлуатації, а у випадку втрати (знищення, загибелі) чи пошкодження Предмета іпотеки або виникнення загрози такої втрати чи пошкодження — вимагати заміни його іншим рівноцінним майном, на вартість та кількість не меншим від майна, що було втрачено чи пошкоджено.

3.1.3. Вимагати від будь-якої особи припинення посягання на Предмет іпотеки, яке загрожує втратою або пошкодженням його. Якщо Предмет іпотеки втрачений не з вини Іпотекодержателя і Іпотекодавець його не відновив, або за згодою Іпотекодержателя не замінив іншим майном такої ж вартості, Іпотекодержатель має право вимагати від Іпотекодавця дострокового виконання забезпеченого іпотекою зобов'язання.

3.1.4. У випадку невиконання Іпотекодавцем зобов'язань за цим або за Кредитним договором звернути стягнення на Предмет іпотеки, реалізувати його відповідно до пункту 5 цього Договору, та за рахунок вирученої від реалізації Предмета іпотеки суми переважно перед іншими кредиторами задовольнити в повному обсязі свою вимогу, що визначена на момент фактичного задоволення, включаючи сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання, необхідних витрат на утримання зас­тавленого майна а також витрат, пов'язаних з реалізацією Предмета іпотеки.

3.1.5. У випадку невиконання Іпотекодавцем зобов'язань за цим або за Кредитним договором звернути стягнення на Предмет іпотеки та за його рахунок задовольнити свою вимогу, визначену підпунктом 3.1.4. пункту 3.1. цього Договору. Порядок такого способу задоволення визначається пунктом 5 цього Договору.

3.1.6. При настанні страхового випадку відносно Предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами задовольнити свої вимоги із сум страхового відшкодування. У разі настання страхового випадку предметом застави стає право вимоги до страховика.

3.1.7. Здійснювати переоцінку Предмета іпотеки у зв'язку із змінами кон'юнктури ринку, а також у разі пролонгації Кредитного договору.

3.1.8. У випадках, якщо суми від продажу Предмета іпотеки, та суми від реалізації іншого майна, що буде заставленим в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, недостатньо для повного задоволення вимог Іпотекодержателя, він має право в судовому порядку вимагати отримання суми, якої не вистачає для повного задоволення вимоги, з іншого майна Іпотекодавця.

3.2. Іпотекодержатель зобов'язаний:

3.2.1. У випадку отримання від реалізації Предмета іпотеки та від реалізації іншого майна, яке буде заставленим в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором, суми, що перевищує розміри вимог за Кредитним договором (з урахуванням витрат, понесених Іпотекодержателем по реалізації Предмета іпотеки), повернути Іпотекодавцю різницю між сумою, за яку Предмет іпотеки та інше заставлене майно були реалізовані, та сумою вимог за Кредитним договором (з урахуванням витрат, понесених Іпотекодержателем по реалізації Предмета іпотеки).

4. Права та обов'язки Іпотекодавця

4.1.Іпотекодавець зобов'язаний:

4.1.1. Вживати заходів, передбачених цим Договором або необхідних для збереження Предмета іпотеки, які виключають його пошкодження чи втрату (знищення, загибель), не припускати погіршення стану Предмета іпотеки та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації (зносу).

4.1.2. Не перешкоджати реалізації права Іпотекодержателя по перевірці наявності, стану, умов збереження та експлуатації (використання) Предмета іпотеки, надавати йому всі документи, необхідні для цього, також надавати допомогу Іпотекодержателю в цьому.

4.1.3. При втраті (знищенні, загибелі) або пошкодженні Предмета іпотеки з його вини або виникненні загрози такої втрати чи пошкодження негайно повідомити про це Іпотекодержателя і на вимогу останнього замінити його іншим рівноцінним майном, або, якщо це можливо, відновити знищений або пошкоджений Предмет іпотеки або, незалежно від настання терміну, виконати основне зобов'язання. Іпотекодавець в цьому випадку зобов'язаний також відшкодувати Іпотекодержателю завдані збитки.

Заміна Предмета іпотеки оформляється протоколом погодження з наступним внесенням змін до цього Договору, які посвідчуються нотаріально.

4.1.4. Не відчужувати Предмет іпотеки у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов'язанням з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду, найом, не передавати в наступну заставу тощо), не видавати довіреності на користування та розпорядження Предметом іпотеки, а також не виступати поручителем за третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди на це від Іпотекодержателя, яка має бути оформлена додатковою угодою до цього договору.

4.1.5. На період фактичної дії цього Договору застрахувати за свій рахунок Предмет іпотеки на повну його вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на користь Іпотекодержателя.
При цьому вибір страхової компанії та види ризиків погоджуються з Іпотекодержателем.
У випадку порушення Іпотекодавцем свого обов'язку щодо страхування Предмета іпотеки, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання та на дії згідно пункту 5 цього Договору, або застрахувати Предмет іпотеки за свій рахунок із стягненням з Іпотекодавця витрат на страхування.

4.1.6. Протягом десяти календарних днів з моменту укладання цього Договору передати Іпотекодержателю страховий поліс або інший документ, що підтверджує факт страхування Предмета іпотеки.

4.1.7. Здійснювати поточний, а у разі необхідності - капітальний ремонт Предмета іпотеки.

4.1.8. Протягом дії цього Договору не провадити будь-які будівельні роботи відносно Предмета іпотеки, окрім передбачених підпунктом 4.1.7. пункту 4.1. цього Договору.

4.1.9. Здійснювати на вимогу Іпотекодержателя переоцінку Предмета іпотеки у зв'язку із змінами кон'юнктури ринку, а також у разі пролонгації Кредитного договору.

4.1.10. Сплачувати передбачені законодавством податки, збори, та інші необхідні платежі, пов'язані з Предметом іпотеки.

4.2. Іпотекодавець має право:

4.2.1. Володіти та користуватися Предметом іпотеки на протязі дії цього договору відповідно до його призначення.

4.2.2. Достроково виконати основне зобов'язання за Кредитним договором, якщо це не суперечить змісту зобов'язання, а Іпотекодержатель не вправі відмовити в прийнятті такого виконання.

4.2.3. У будь-який час до моменту реалізації Предмета іпотеки припинити звернення стягнення на заставлене майно виконанням забезпеченого іпотекою зобов'язання за Кредитним договором разом з відшкодуванням будь-яких витрат та збитків, завданих Іпотекодержателю, включаючи витрати по вчиненню виконавчого напису, судові витрати, витрати на оплату винагороду залученим експертам (оцінювачам, юристам), витрати на підготовку до проведення прилюдних торгів тощо.

4.2.4. Реалізувати з письмової згоди Іпотекодержателя Предмет іпотеки з одночасним погашенням суми боргу; або за умови одночасної заміни проданого Предмета іпотеки іншим майном, що володіє кількісними, якісними та вартісними показниками майна, переданого в іпотеку; або за умови одночасної заміни проданого Предмета іпотеки майном, відмінним за своїми характеристиками від майна, що перебуває в іпотеці, але за умови дотримання вартісних (цінових) показників, що взяті сторонами за основу при визначенні заставної вартості Предмета іпотеки. Заміна Предмета іпотеки повинна бути проведена відповідно до частини другої підпункту 4.1.3. пункту 4.1. цього Договору.

4.2.5. Реалізувати з письмової згоди Іпотекодержателя Предмет іпотеки з переведенням на набувача основного боргу, забезпеченого іпотекою.

5. Порядок звернення стягнення на Предмет іпотеки

5.1. У разі порушення основного зобов'язання або умов цього Договору Іпотекодержатель надсилає Іпо­текодавцю письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст поруше­них зобов'язань, вимога про виконання порушеного зобов'язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на Предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо про­тягом встановленого строку вимога Іпотекодержателя залишається без задоволення, Іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на Предмет іпотеки.

5.2. Іпотекодержатель набуває права звернути стягнення на Предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання основного зобов'язання у наступних випадках:

 • якщо у момент настання строку виконання зобов'язань за Кредитним договором вони не будуть вико­нані, а саме: при повному або частковому неповерненні у встановлений Кредитним договором строк суми кредиту;
 • або при несплаті або частковій несплаті у встановлені Кредитним договором строки сум процентів;
 • або при несплаті або частковій несплаті у встановлені Кредитним договором строки сум неустойки (пені, штрафних санкцій);

5.3. Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання зобов'язання за Кредитним договором, забезпеченого цією іпотекою, а якщо його вимога не буде задоволена, - звернути стягнення на Предмет іпотеки:

 • у разі надання Іпотекодавцем недостовірної інформації Іпотекодержателю згідно пункту 2.1. цього Договору, в тому числі при не попередженні Іпотекодержателя про всі відомі Іпотекодавцю права та вимоги інших осіб на Предмет іпотеки (в т.ч. ті, що не зареєстровані у встановленому законом порядку);
 • у разі порушення Іпотекодавцем обов'язків, встановлених цим Договором.

5.4. Звернення стягнення на Предмет іпотеки здійснюється:

 • за рішенням суду;
 • у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;
 • згідно з договором про задоволення вимог Іпотекодержателя.

При цьому витрати Іпотекодержателя, пов'язані з пред'явленням вимоги за основним зобов'язанням зверненням стягнення на Предмет іпотеки, також забезпечуються цією іпотекою, тобто ці виграти бере на себе Іпотекодавець та вони підлягають відшкодуванню Іпотекодержателю в повному обсязі.

5.5. Способи задоволення вимог Іпотекодержателя:

5.5.1 У випадку невиконання Іпотекодавцем письмової вимоги Іпотекодержателя про усунення порушених зобов’язань за цим або кредитним договором встановлений Іпотекодержателем строк, такі вимоги Іпотекодержателя задовольняються за рахунок Предмета іпотеки.
В такому випадку цей договір згідно ст..36, 37 Закону України “Про іпотеку” вважається договором про задоволення вимог Іпотекодержателя, є правовою підставою для реєстрації права власності Іпотекодержателя на Предмет іпотеки на підставі цього договору іпотеки, який в цьому випадку є правовстановлюючим документом.

5.5.2. Реалізація Предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження. Початкова ціна продажу Предмета іпотеки прилюдних торгів встановлюється за рішенням суду або за згодою між Іпотекодавцем та Іпотекодержателем якщо така згода не досягнута — спеціалізованою організацією, що проводить прилюдні торги на підставі оцінки Предмета іпотеки. При цьому початкова ціна не може бути нижчою за 90 відсотків вартості Предмета іпотеки, визначеної шляхом його оцінки.

5.5.3. Іпотекодержатель має право організувати продаж Предмета іпотеки шляхом укладення договору купівлі-продажу між Іпотекодавцем та покупцем, який укладається за письмовою згодою з Іпотекодержателем в порядку, визначеному статтею 6 Закону України „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати". При цьому кошти за придбану нерухомість покупець сплачує на банківські рахунки Іпотекодержателя.

5.6. Право вибору способу задоволення вимог Іпотекодержателя, встановлених пунктом 5.4. цього Договору, та вибір способу задоволення таких вимог належить Іпотекодержателю.

5.7. У випадку оголошення публічних торгів такими, що не відбулись, Іпотекодержатель має право прийняти Предмет іпотеки у власність без згоди Іпотекодавця.

6. Строк дії договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

6.2. Право іпотеки, та відповідно і цей Договір, припиняє чинність у разі:

 • припинення основного зобов'язання, забезпеченого цією іпотекою;
 • знищення (втрати) Предмета іпотеки, якщо Іпотекодавець не замінив або не відновив Предмет іпотеки;
 • реалізації Предмета іпотеки;
 • набуття Іпотекодержателем на підставах, передбачених чинним законодавством України та цим договором, права власності на Предмет іпотеки;
 • розірвання цього Договору за угодою Сторін, яка посвідчується нотаріально;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.3. Відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

7. Відповідальність сторін

7.1. В разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні усі завдані у зв'язку з цим збитки. Розмір такого відшкодування визначати­меться у судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

8. Додаткові умови

8.1. Ризик випадкової втрати (знищення, загибелі) Предмета іпотеки або його випадкового пошкодження несе Іпотекодавець.

8.2. При частковому виконанні Іпотекодавцем забезпеченого іпотекою зобов'язання іпотека зберігається в початковому обсязі.

8.3. У випадку смерті Іпотекодавця зобов’язання по цьому договору переходять до його спадкоємців.

8.4. Зміни і доповнення до цього Договору підлягають нотаріальному посвідченню.

Відповідні відомості про зміну умов обтяження Предмета іпотеки іпотекою підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку (якщо така реєстрація була проведена). У випадку збільшення розміру основного зобов'язання за Кредитним договором зміни до цього Договору відносно такого збільшення вносять­ся тільки після державної реєстрації відповідних відомостей про це. Реєстрація проводиться за повідомлен­ням Іпотекодержателя (якщо реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою була проведена).

8.5. Сторони дійшли згоди, що у разі внесення змін до Кредитного договору щодо зміни розміру процентів по кредиту (в тому числі при їх збільшенні) до цього Договору зміни не вносяться, і розмір процентів у випадку звернення стягнення на Предмет іпотеки підтверджуватиметься відповідними угодами про внесення змін до Кредитного договору.

8.6. Ця іпотека зберігає силу у випадку, коли у встановленому законом порядку відбувається переведення Іпотекодавцем боргу за Кредитним договором на іншу особу. Відступлення прав за цим Договором здійснюється Іпотекодержателем без необхідності отримання згоди Іпотекодавця, за умови, що одночасно здійснюється відступлення права вимоги за Кредитним договором. Відступлення прав Іпотекодержателем за цим Договором здійснюється за правочином про відступлення прав, який підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку (якщо така реєстрація була проведена). Іпотекодержатель зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити Іпотекодавця про відступлення прав за цим Договором і права вимоги за Кредитним договором.

8.7. Всі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

8.8. З усіх питань, що стосуються предмета, умов та процесу виконання цього Договору, але прямо не врегу­льовані положеннями цього Договору, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

8.9. Розбіжності, що можуть виникнути в процесі виконання вимог цього Договору, будуть попередньо роз­глядатись Сторонами з метою відпрацювання взаємоприйнятних рішень. Спірні питання, що стосуються ви­конання цього Договору, підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства. Розірвання Договору здійснюється відповідно до вимог цивільного законодавства.

8.10. Сторони домовились про те, що цей Договір укладається з накладенням заборони відчуження нерухомого майна, що складає Предмет іпотеки.

8.11. Витрати, пов'язані з оформленням даного Договору, несе Іпотекодавець.

8.12. Договір складений у трьох примірниках, один з яких залишається в справах нотаріуса, а решта дається сторонам договору.

9. Реквізити та підписи сторін

“ Іпотекодержатель”

Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль"
____КФ АППБ "Аваль"
____, г.Київ, вул. ______
МФО ___код ЄДРПОУ ____ тел. ____
керуючий
___________________________________

„Іпотекодавець”

ПІБ
Адреса: місто Київ, _____
Паспортні дані: _____,
Ідентифікаційний номер: _____

___________________________________

Місто Київ_____ 2004 року. Цей договір посвідчено мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір посвідчено сторонами в моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, правоздатність Акціонерного поштово-пенсійниого банку "Аваль", повноваження його представника, а також належність ПІБ квартири, що заставляється, перевірено.
Договір посвідчено в приміщенні ___філії АППБ „Аваль”, місто Київ, вул.____, за проханням сторін.
Зареєстровано в реєстрі за № _____________
Стягнуто плати: за домовленістю, в т.ч. 0,01 % від суми договору.

Приватний нотаріус

ЗАБОРОНА

______2004 року, мною, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу на підставі ст. 73 Закону України “Про нотаріат” і Указу Президента України “Про врегулювання діяльності нотаріату в Україні” від 23.08.98 року, та у зв’язку з посвідченням цього договору застави, накладається заборона відчуження на квартиру № ____ (____), яка знаходиться у будинку під № ___(____), що розташований по вулиці ____в місті Києві, що належить ____, до припинення іпотечного договору.

Зареєстровано в реєстрі № __________.

Одержано плати – _____ гривень.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции