Лучшие адвокаты найти или добавить
Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие нотариусы найти или добавить
Бесплатно после регистрации

Договір застави транспортного засобу

Договір застави транспортного засобу

Місто Київ, дві тисячі шостого року_____________ місяця, ______________числа

Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль", місцезнаходження якого м. Київ, вул. Лєскова, 9, код ЄДРПОУ 14305909, що надалі іменується як „Заставодержатель” (Свідоцтво про реєстрацію банку, вид. НБУ 27.03.1992 р. за реєстровим № 94), в особі начальника _____________ відділення № _____ Київської регіональної дирекції (філії) АППБ “Аваль” ___________________, який проживає за адресою: місто Київ, _________________, і діє на підставі довіреності, посвідченої ____________ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, _____ року за реєстровим № ____, з однієї сторони та

ПІБ, ІН ___________, який зареєстрований і проживає за адресою: місто Київ, __________, що надалі іменується як “Заставодавець”, з іншої сторони, надалі “Сторони”, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір забезпечує вимоги Заставодержателя, що випливають із Кредитного договору № ______ від ___ 2006 року, укладеного між Заставодержателем та Заставодавцем, з урахуванням усіх можливих додатків до нього (надалі разом Кредитний договір), за умовами яких Заставодавець зобов’язується перед Заставодержателем повернути до _______ року суму кредиту у розмірі ____,00 (______________) доларів США 00 центів, сплатити проценти за його користування в розмірі ___,00 % річних, в строки і порядку передбачених Кредитним договором.

1.2. В забезпечення виконання зобов’язань вказаних у п.1.1. цього Договору Заставодавець на умовах передбачених цим Договором, передає у заставу належний йому на праві власності на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ ___ № _______, АВТОМОБІЛЬ марки «_________», випуску _____ року, кузов № ______, тип ТЗ ________, реєстраційний номер _______, зареєстрований УДАІ ГУ МВС України _______2006 року.

1.3. Предмет застави оцінюється сторонами в сумі ______,00 (__________) гривень 00 коп.

1.4. Заставодавець свідчить, що предмет застави є спільною сумісною власністю з його дружиною ПІБ_2, яка окремою заявою, надала свою згоду на його заставу; вони є повноважними власниками і мають усі права щодо вільного розпорядження предметом застави, який не заставлений по інших договорах, не перебуває в податковій заставі, на нього не накладено арешт, він не є предметом судового спору та стосовно предмету застави не укладено угод з третіми особами, що можуть передбачати передачу останнім права володіння, користування або розпорядження предметом застави.

1.5. Представник Заставодержателя свідчить, що цей факт доведений до його відома.

2. Умови договору

2.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

2.2. Зобов’язання забезпечене заставою, вважається виконаним, якщо кредит погашений, сплачені проценти, та витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань по Кредитному договору.

2.3. Заставодержатель набуває права стягнення заборгованості за рахунок предмету застави у випадку якщо кредит, що забезпечений заставою не буде погашений у встановлені кредитним договором строки.

2.4. При частковому виконанні Заставодавцем забезпечених заставою зобов’язань, застава зберігається у початковому обсязі.

2.5. Заставлене майно залишається на зберіганні у Заставодавця, який зобов’язується створити належні умови для його зберігання та експлуатації. При цьому Сторони встановлюють, що предмет застави за цим договором не може використовуватись Заставодавцем в комерційних цілях.
Під терміном “використання в комерційних цілях” в цьому договорі розуміється використання предмету застави як таксі, в якості кур’єрської машини, передача права керування предметом застави третім особам (за винятком членів родини Заставодавця та близьких родичів), а також будь-яка інтенсивна експлуатація предмету застави внаслідок чого кілометровий пробіг автомобіля, наданого в заставу за цим договором, перевищує 30 000 (тридцять тисяч) кілометрів протягом кожних півроку з дати укладання цього договору.

2.6. Майно зберігається за місцем проживання Заставодавця.

2.7. Оцінка предмету застави проведена за угодою сторін.

2.8. У разі, якщо предмет застави, який передано в заставу Заставодержателю було знищено, пошкоджено, зіпсовано, або в разі неналежної експлуатації його вартість істотно зменшилась - Заставодавець повинен в строки вказані Заставодержателем надати йому рівнозначну заміну або зменшити розмір заборгованості за кредитом на суму, що буде прорахована Заставодавцем з урахуванням поточної вартості предмета застави. Зокрема, неналежною експлуатацією є перевищення загального кілометрового пробігу автомобіля, наданого в заставу за цим договором, під час дії цього договору, ніж вказаний в п. 2.5. цього договору розмір.
В разі настання страхового випадку, предметом застави є сума страхового відшкодування, а у разі його нестачі – звернути стягнення на інше майно Заставодавця.

2.9. У випадку ліквідації (реорганізації) Заставодержателя, або смерті Заставодавця зобов’язання по цьому договору переходять до їх правонаступників (спадкоємців).

2.10. Заставодавець не має права розпоряджатись заставленим майном без згоди Заставодержателя.
Відчуження заставленого майна допускається за згодою Заставодержателя при умові переходу до нового Заставодавця боргу, забезпеченого заставою.

2.11. У випадку невиконання чи неналежного виконання Заставодавцем зобов’язань по Кредитному договору Заставодержатель, Заставодавець має право звернути стягнення на предмет застави. Звернення стягнення на Предмет застави здійснюється Заставодержателем на підставі рішення суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса, або в позасудовому порядку відповідно до ст.ст. 24, 26, 27 Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

Спосіб звернення стягнення на Предмет застави Заставодержатель визначає самостійно в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

Якщо суми отримані від реалізації заставленого майна недостатньо для повного задоволення вимог Заставодержателя, він має право отримати суму яка недостає для повного погашення заборгованості за рахунок звернення стягнення на інше майно Заставодавця в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.12. Інші застави уже заставленого майна допускаються за згодою Заставодержателя.

2.13. Зміна предмету застави допускається лише за згодою Заставодержателя.

2.14. Ризик випадкової загибелі предмету застави несе власник майна.

2.15. Заставодержатель набуває права звернення стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов’язання, забезпеченого заставою, воно не буде виконано. За рахунок заставленого майна задовольняються вимоги Заставодержателя в повному обсязі, включаючи проценти, відшкодування збитків, завданих несвоєчасним виконанням зобов’язання, необхідні витрати на реалізацію заставленого майна.

2.16. До третьої особи, яка виконала у повному обсязі вимоги Заставодержателя, переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава.

2.17. Заставодавець має право у будь-який момент до реалізації заставленого майна припинити стягнення виконанням забезпеченого заставою зобов’язання.

2.18. Застава зберігає силу у випадку уступки Заставодержателем забезпеченої заставою вимоги та при переведенні Заставодавцем боргу, забезпеченого заставою.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Права та обов’язки Заставодавця:

3.1.1. Заставодавець зобов’язаний застрахувати предмет застави в повній сумі кредиту та відсотків по ній на випадок його втрати або загибелі на користь Заставодержателя за власний рахунок на весь строк дії кредитного договору. При цьому вибір страхової компанії та перелік страхових випадків визначається Заставодержателем.

3.1.2. Заставодавець зобов’язується забезпечити цілісність заставленого майна та створити належні умови для його зберігання та експлуатації. Забезпечити вільний доступ представників Заставодержателя для здійснення перевірок стану та умов зберігання заставленого майна, а також у разі письмового звернення останнього надати йому не пізніше трьох робочих днів необхідні документи та предмет застави для огляду з метою підтвердження виконання умов цього договору.

3.2. Права та обов’язки Заставодержателя:

3.2.1. Заставодержатель має право перевіряти цільове використання виданого під заставу кредиту, умови зберігання та експлуатації заставленого майна.

3.2.2. Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги по погашенню заборгованості до настання строку погашення боргу по Кредитному договору за рахунок заставленого майна у випадках:

  • порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання або експлуатації заставленого майна, в т ч. у випадку його використання в комерційних цілях;
  • порушення Заставодавцем інших умов цього договору та або умов кредитного договору

Про дострокове стягнення заборгованості Заставодержатель зобов’язаний повідомити Заставодавця у десятиденний строк у письмовій формі. Якщо Заставодавець не виконає вимогу про дострокове повернення боргу, Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок заставленого майна.

4. Строк дії та порядок вирішення спорів

4.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх зобов’язань по Кредитному договору або при настанні одного із випадків передбачених ст.ст.28,29 Закону України “Про заставу”.

4.2. Спори, що виникають в період дії цього договору і не врегульовані їм вирішуються в установленому законом порядку.

4.3. Договір складений у трьох примірниках, один з яких залишається в справах нотаріуса, а решта дається сторонам договору.

5. Реквізити та підписи сторін

Заставодержатель:

____________________________

Заставодавець:

__________________________________________

Місто Київ, _________2006 року. Цей договір посвідчено мною., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.
Договір підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, правоздатність та дієздатність Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль", повноваження його представника, а також належність П.І.Б._1 заставленого майна, перевірено.
Договір підписано в приміщенні ______ відділення № __ КРД (Ф) АППБ „Аваль” за адресою ______
Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати: за домовленістю, в т.ч. 0,1% від суми договору.

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции