Лучшие нотариусы найти или добавить
Риелторы Киева выбрать компанию
Лучшие адвокаты найти или добавить
Бесплатно после регистрации

Договір застави товарів в обороті

Договір застави № _____

до кредитного договору №_____ від «______2004 року

Відкрите акціонерне товариство "Кредитпромбанк", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ № ____, зареєстроване Національним банком України 20 травня 1997 р. за номером 266 (ліцензія № 174), яке знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 38, яке іменується в подальшому Заставодержатель, в особі ______, з однієї сторони,
та
________”, яке є резидентом України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ №_____, яке знаходиться за адресою: м. Київ, _____, зареєстроване ____районною державною адміністрацією у м. Києві ____р. за № ___, яке іменується в подальшому Заставодавець, в особі ______________________________, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які іменуються в подальшому спільно Сторони, а кожний окремо також – Сторона, уклали цей договір та домовились про наступне:При укладенні цього договору Сторони керувалися нормами Цивільного кодексу України, Закону України “Про заставу” та Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.
Для цілей цього договору вживаються наступні терміни та визначення:

Терміни та визначення

Термін Визначення
Кредитний договір- кредитний договір №______ від ____2004 року, укладений між Заставодержателем та Заставодавцем.
Товар- товари в обороті – ____, перелік яких наведено в Додатку 1 до цього договору, який є його невід’ємною частиною.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Заставодавець підтверджує:

 • що особа, що підписала цей договір від Заставодавця є повністю дієздатною особою, усвідомлює зміст дій, що вчинює та правові наслідки, які створюють її дії;
 • що особа, що підписала цей договір від Заставодавця має всі необхідні права та повноваження для підписання цього договору та повного розпорядження Товаром;
 • що він є резидентом України, має статус платника податку на прибуток на загальних підставах зі ставками оподаткування, передбаченими п.7.2. ст.7 та ст. 10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” і не належить до групи платників податку на прибуток, 50 (або більше) процентів статутного фонду яких перебуває у власності або в управлінні (безпосередньо чи побічно) осіб, що є резидентами України.
 • що всі його данні та реквізити, що вказані в цьому договорі є справжніми та дійсними;
 • що цей договір не вступає в суперечність з його попередніми угодами;
 • що не існує жодної справи, відповідачем по якій він є, та наслідки якої можуть вплинути на виконання ним зобов’язань за цим договором;
 • що Товар є його власністю, не є об`єктом судового спору та може бути вільно реалізованим;
 • що Товар не проданий, не заставлений та не подарований третім особам;
 • що він вільний від будь-яких зобов’язань перед третіми особами з приводу Товару;
 • що не існує відомих йому факторів, що можуть вплинути на схоронність та знецінення Товару;

Заставодержатель підтверджує:

 • що він є резидентом України, має статус платника податку на прибуток на загальних підставах зі ставками оподаткування, передбаченими п.7.2. ст.7 та ст. 10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” і належить до групи платників податку на прибуток, 50 (або більше) процентів статутного фонду яких перебуває у власності або в управлінні (безпосередньо чи побічно) осіб, що є нерезидентами України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Заставодавець передає у забезпечення власних зобов’язань за Кредитним договором, а Заставодержатель приймає у заставу Товар.
1.2.Істотні умови Кредитного договору:

 • розмір кредитної лінії – еквівалент _____ (____тисяч) доларів США;
 • процентна ставка за користування кредитними коштами за надання кожного кредиту (траншу) - встановлюється окремими додатковими угодами до Кредитного договору, проценти сплачуються “25”-го числа кожного календарного місяця, а також у день повного погашення заборгованості за кредитами (траншами);
 • кредити (транші) надаються на строк не більше 90 днів протягом дії Кредитного договору;
 • остаточний строк повернення кредитних коштів – “__” (_________200__р. включно;
 • відповідальність за порушення зобов‘язань за Кредитним договором – пеня за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період наявності простроченої заборгованості за кредитом та/або процентами.

1.3.Заставлений Товар оцінюється Сторонами в сумі ____________ доларів США (_____________________) долари США __ центів.
1.4.У разі порушення Заставодавцем зобов’язань за Кредитним договором, або цим договором Заставодержатель вправі звернути стягнення на Товар з метою погашення заборгованості Заставодержателя за Кредитним договором та покриттям витрат та збитків викликаних таким невиконанням на умовах передбачених цим договором.

2. ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1.Цей договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Заставодавцем зобов’язань перед Заставодержателем за Кредитним договором.
2.2.Право застави у Заставодержателя виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.
2.3.Ризик випадкової загибелі Товару несе Заставодавець.
2.4.На період дії цього договору Майно підлягає страхуванню на користь Заставодержателя за рахунок Заставодавця.
2.5.На період дії цього договору Майно залишається в обороті Заставодавця та зберігається за адресами: м. Київ, вул. ______.
2.6.Звернення стягнення на Товар відбувається у відповідності до умов розділу 4 цього договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.Заставодавець зобов’язаний:

3.1.1.Забезпечити належні умови зберігання Товару.
3.1.2.Не заставляти Товар та не передавати його в наступну заставу без письмової згоди Заставодержателя.
3.1.3.В разі відчуження Товару, відновити протягом двох робочих днів його залишок у кількості, що вказана в Додатку 1 до цього договору.
3.1.4.За вимогою Заставодержателя надавати йому можливість в будь-який час перевіряти наявність, стан та умови зберігання Товару, знайомитись з бухгалтерською та іншою документацією, яка стосується Товару, надавати іншу необхідну Заставодержателю інформацію про Товар та умови його зберігання.
3.1.5.У випадку загибелі Товару, або зміни його вартості надати Заставодавцю у 5-денний термін аналогічне за вартістю майно, або, незалежно від настання строку повернення кредитів, виконати зобов’язання за Кредитним договором в повному обсязі (повернути кредит, сплатити проценти та за наявності пеню).
3.1.6.На протязі 10 днів з моменту підписання цього договору застрахувати Товар на користь Заставодержателя на повну його вартість на весь термін дії цього договору, від ризиків пошкодження внаслідок стихійних лих, вибуху, впливу вогню та води.
3.1.7.Відшкодувати Заставодержателю витрати на страхування Товару, у випадку коли такі витрати повинні були бути понесені Заставодавцем, але у зв’язку з порушенням останнім термінів їх сплати, були понесені Заставодержателем. Такі витрати повинні бути відшкодовані на протязі 5 днів з дати надання Заставодержателем підтвердження про понесені витрати.
3.1.8.Сплатити витрати за нотаріальне посвідчення цього договору.
3.1.9. протягом 3-х днів сплатити Заставодержателю комісію:

 • в сумі 72,00 грн., в т.ч. ПДВ 12,00 грн. за надання витягу з Державного реєстру застав рухомого майна,
 • в сумі 60,00 грн., в т.ч. ПДВ 10,00 грн. за послуги з реєстрації застави рухомого майна.

Комісія сплачується на рахунок № 3739233 у ВАТ “Кредитпромбанк”, МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051.

3.2.Заставодержатель має право:

3.2.1.Звернути стягнення на Товар з метою погашення заборгованості Заставодавця за Кредитним договором у разі набуття такого права у відповідності до розділу 4 цього договору.
3.2.2.Проводити періодичні перевірки наявності, стану, та умов зберігання Товару.
3.2.3.У випадку необхідності, вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для схоронності Товару та забезпечення необхідних умов для його зберігання.
3.2.4.У випадку якщо сума, яка отримана від реалізації Товару, недостатня для задоволення вимог Заставодержателя, що підлягають задоволенню у відповідності до п. 4.1. цього договору - отримати відповідну суму коштів за рахунок іншого майна Заставодавця.
3.3.Заставодержатель зобов’язаний повернути Заставодавцю грошові кошти в розмірі, що перевищує суму отриману від реалізації Товару, над сумою вимог Заставодержателя, що підлягають задоволенню у відповідності до п. 4.1. цього договору.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ТОВАР

4.1.За рахунок Товару Заставодержатель має право задовольнити свої вимоги в повному обсязі, який визначається на момент фактичного задоволення разом із сумою кредиту, процентів, штрафними санкціями та відшкодуванням збитків, які виникли у зв’язку із простроченням виконання зобов’язань за Кредитним договором, витратами пов’язаними із зверненням стягнення на Товар, витратами пов’язаними з утриманням та збереженням Товару, витратами на страхування Товару, та інші витрати, обумовлені виконанням умов цього договору .
4.2.Заставодержатель набуває права звернення стягнення на Товар у випадку порушення Заставодавцем умов Кредитного договору, або умов цього договору.
4.3.Звернення стягнення на заставлений Товар здійснюється згідно з Законом України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1.Цей договір складено у 3-х примірниках українською мовою – по одному для Заставодержателя, Заставодавця та нотаріуса. Усі примірники договору мають однакову юридичну силу.
5.2.Суперечки за цим договором, або правовідносини, що не врегульовані ним регулюються та розв’язуються згідно з чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІH

Заставодавець Заставодержатель
  ВАТ “Кредитпромбанк”
кореспондентський рахунок №32003188501 у Головному управлінні Національного банку України по м. Києву і Київській обл., МФО321024
м.п.__________________/ПІБ/ м.п.________________/Є.В. Нагребельний/

Місто Київ, ________ квітня дві тисячі четвертого року.
Цей договір застави посвідчено мною, ______ приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Договір застави підписано у моїй присутності. Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність відкритого акціонерного товариства «Кредитпромбанк» і _____, їх повноваження, а також належність заставлених товарів _____перевірено. Зареєстровано в реєстрі за № _________
Стягнуто плати

Приватний нотаріус

Источник: Meget
Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции