ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2

Договір відповідального зберігання

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:________________________________________, названий у подальшому Депонент, в особі ______________________________________, що діє на підставі _______________, з одного боку, і____________________, названий у подальшому Виконавець, в особі __________________________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.

1. Предмет договору

1.1. Депонент передає, а Виконавець приймає на відповідальне безвідплатне зберігання рекламні матеріали у вигляді ____________________________________. Для належного зберігання Виконавець робить наступні дії ______________________________________.
1.2. Депонент передає майно Виконавцю згідно до акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього Договору.

2. Права та обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в належному стану в період дії цього Договору;
2.1.2. Нести відповідальність за втрату або ушкодження майна Депонента, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Депонента до закінчення терміну його зберігання;
2.1.3. Повернути майно Депоненту по першій вимозі.
2.2. Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявлються ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді, Виконавець зобов'язаний повідомити Депонента. Якщо Виконавець своєчасно не повідомить Депонента, він несе відповідальність за збитки, спричинені такими ушкодженнями.
2.3. Виконавець не має права користуватись майном, крім випадків, узгоджених з Депонентом.

3. Обов’язки Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:
3.1.1. Надати Виконавцю майно в день підписання цього договору;
3.2. Депонент має право у будь-який час вимагати у Виконавця повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Депоненту. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, Виконавець повинен за свій рахунок повернути Депоненту рівну кількість аналогічного майна в належному стані.
4.2. У випадку відмови Виконавця прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 10% від вартості майна.
4.3. У випадку неповернення майна Депоненту за першою вимогою, Виконавець повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 0,5% від вартості майна за кожний день затримки.
4.4. Якщо Виконавець зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Депонент повинен відшкодувати Виконавцю ці збитки

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, спор вирішується в Господарчому суді за місцем знаходження відповідача

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до „__”_______ ______ р.
6.2. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.
6.3. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.
6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

7. Строк дії Договору

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до "_" ___ 200___ р.
7.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за ________ до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк _________________________.

Юридичні адресита реквізити Сторін