КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн

Договір відповідального зберігання з правом користування

м. Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
1. Депонент ____________________________ , в особі _________________, що діє на підставі _________(статуту), з одного боку, і
2. Виконавець ____________________________, , в особі ____________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.

1. Предмет договору

1.1. Депонент передає, а Виконавець приймає на відповідальне зберігання наступне майно (матеріали, речи):________________________________________
1.2. Депонент передає майно Виконавцю згідно до акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього Договору.
1.3. Вартість майна, переданого на зберігання: __________грн..
1.4. Срок зберігання:

2. Права та обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов'язаний:
2.1.1. Прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в належному стану в період дії цього Договору;
2.1.2. Нести повну відповідальність за втрату або ушкодження майна Депонента, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Депонента до закінчення терміну його зберігання;
2.1.3. Повернути майно Депоненту по першій вимозі в __денний термін.
2.2. Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявляються ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді Виконавець зобов'язаний документально оформити виявленні вади (зробити відповідні помітки у акті прийому-передачі ), інакше при поверненні майна Депоненту, він буде нести відповідальність за ці вади як за ушкодження майна з його провини .
2.3. Виконавець має право користуватись майном, переданим на зберігання для своїх промислових потреб за умови використання майна за його призначенням, своєю згодою відшкодувати вартість зносу майна у розмірах, узгоджених з Депонентом або викупити майно, сплативши його вартість згідно з п.1.3 Договора

3. Обов’язки Депонента

3.1. Депонент зобов'язаний:
3.1.1. Надати Виконавцю майно в ____ денний термін з моменту підписання цього договору;
3.2. Депонент має право у будь-який час вимагати у Виконавця повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. Відповідальність сторін

4.1. Виконавець несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Депоненту. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, Виконавець повинен за свій рахунок повернути Депоненту рівну кількість аналогічного майна в належному стані.
4.2. У випадку відмови Виконавця прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 10% від вартості майна.
4.3. У випадку неповернення майна Депоненту за першою вимогою, Виконавець повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 0,5% від вартості майна за кожний день затримки.
4.4. Якщо Виконавець зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Депонент повинен відшкодувати Виконавцю ці збитки

5. Вирішення спорів

5.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, спор вирішується в Господарчому суді за місцем знахождення відповідача

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до „__”_______ ______ р.
6.2. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.
6.3. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.
6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін

7. Строк дії Договору

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до "_" ___ 200___ р.
7.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за ________ до його закінчення, Даний Договір вважається пролонгованим на строк _________________________

8. Юридичні адресита реквізити Сторін

Депонент

Виконавець