КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2

Договір доручення

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
Довіритель ________________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі (посада та ПІБ)___________________,діючого на підставі (статуту, довіреності,
положення)___________________________, з однієї сторони, та
Повірений _________________________________________________________________
в особі (посада та ПІБ) ___________________, діючого на підставі (статуту, довіреності,
положення) ____________________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Повірений зобов'язується від імені і за рахунок Довірителя здійснити наступні юридичні дії: ______________________________________________,
на таких умовах _______________________________________ і в наступному порядку
______________________________________________________________________.

2. Винагорода та порядок розрахунків

2.1. За здійснення дій, що визначені у п. 1.1 цього Договору, Довіритель зобов'язується
виплатити Повіреному винагороду в розмірі __________ грн, у тому числі ПДВ _____ грн.
2.2. Довіритель зобов'язується протягом ___ банківських днів після виконання доручення
(надання письмового звіту Повіреного про виконання доручення), перерахувати на поточний рахунок Повіреного грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору

3. Строки виконання доручення

3.1. Повірений зобов'язаний виконати доручення протягом ____днів   з моменту підписання цього Договору

4. Права та обов’язки сторін

4.1. Обов’язки Повіреного:
4.1.1. Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення на умовах, найбільш вигідних для Довірителя.
4.1.2. Виконати доручення в строк зазначений в п. 3.1 цього Договору.
4.1.3. В _____ дневний срок передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням
доручення і надати звіт про виконання доручення та супроводжувальні й финансові документи.
4.1.4. Повідомляти Довірителеві на його вимогу про хід виконання доручення.
4.1.5. Після виконання доручення або в разі припинення Договору до його виконання в _____  дневний срок повернути Довірителеві довіреність, строк якої не закінчився.
4.2. Обов'язки Довірителя:
4.2.1. Зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.
4.2.2. Забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення.
4.2.3. Відшкодувати повіреному витрати, пов’язані з виконанням доручення.
4.2.4. Зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане ним у зв’язку з виконанням доручення.
4.2.5. Зобов’язаний виплатити Повіреному винагороду в порядку та розмірі зазначеному в п. 2.1-2.2 цього Договору.
4.2.6. Забезпечити при необхідності участь своїх уповноважених представників до виконання Повіреним його зобов’язань згідно цього Договору.
4.3. Права Повіреного:
4.3.1. Вимагати від Довірителя виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.
4.4. Права Довірителя:
4.4.1. Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси
Довірителя і Повірений не міг попередньо запитати Довірителя або не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі Повірений повинен повідомити Довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане можливим.
4.4.2. Залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання доручення.
4.4.3. Вимагати від Повіреного виконання всіх своїх зобов’язань згідно цього Договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
5.4. За невиконання доручення за цім Договором або неналежне його виконання Повіреній сплачує Довірителю пеню в розмірі ____ % від суми належної до сплати за кожний день просрочки.
5.5. За несвоєчасну виплату винагороди Повіреному Довіритель сплачує пеню в розмірі ____ % від суми належної до сплати за кожний день просрочки

6. Строк дії Договору та інші умови

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” _______ 200___ р.
6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
6.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством.
6.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
6.6. Довіритель має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах / платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
6.7. Повірений має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах / платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
6.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із
сторін.
6.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Довіритель
Назва __________________________________________
Юридична адреса ________________________________
Код ЄДРПОУ ___________________________________
Св-во платника ПДВ №___________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________)
ІПН __________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса _________________________________
Телефон ________________________________________
Назва __________________________________________

Повірений

Юридична адреса ________________________________
Код ЄДРПОУ ___________________________________
Св-во платника ПДВ №___________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________)
ІПН __________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса _________________________________
Телефон________________________________________

М.П. ________________________
М.П. ________________________