ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2

Договір доручення на здійснення реєстрації

Договір доручення на здійснення реєстрації приватного підприємства

м. Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
1.“Повірений”, ____________________________________________________, в особі
_________________________, що діє на підставі______( Статуту), з однієї сторони, і
2. “Довіритель”, _________________________________________, в особі
______________________ що діє на підставі Статуту , з другої сторони,
разом названі у подальшому “Сторони”, уклали цей Договір про подане нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.За цим Договором Повірений зобов’язується від імені і за рахунок Довірителя виконати юридичні дії необхідні для здійснення реєстрації приватного підприємства „_________”, одержання дозволу на виготовлення та отримання круглої печатки, постановки на облік у належних фондах та податковій інспекції.
1.2.За здійснення дій, вказаних в пункті 1 Договору, Довіритель зобов'язаний сплатити
Повіреному винагороду, розмір якої є договірним, та погоджується сторонами додатково
відповідно до рахунку-фактури.

2.ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

2.1. Повірений бере на себе зобов'язання:
а) виконати доручення у відповідності з вимогами Довірителя; на умовах, найбільш
вигідних для Довірителя;
б) повідомляти Довірителю, за його письмовою вимогою, усі відомості про хід виконання доручення;
в) залучати, при необхідності, вповноважених представників Довірителя до виконання
доручення;
г) негайно передати Довірителю все отримане в зв'язку з виконанням доручення.
2.2.У зв’язку з виконанням доручення, згідно з п.1.1. даного договору, Повірений має
право:
а) представляти інтереси Довірителя та виступати від його імені усіх компетентних
установах, організаціях та підприємствах всіх форм власності, в тому числі в
________________________________________________ та інше ;
б) підписувати належні документи від імені Довірителя, якщо це необхідно для реалізації
предмету договору.
в) одержувати та подавати заяви, скарги, подання ,запити від свого імені або від імені
Довірителя, стосовно питань, що вказані в п.1.1. даного договору

3.ОБОВ'ЯЗКИ ДОВІРИТЕЛЯ

3.1. Довіритель приймає на себе зобов'язання:

а) в разі необхідності видати довіреність на здійснення юридичних дій, забезпечити
Повіреного іншими засобами, необхідними для виконання доручення з урахуванням обставин та відповідно до чинного законодавства;
б) відшкодовувати Повіреному необхідні для виконання доручення витрати, а у разі
необхідності давати грошові кошти авансом для подальшої сплати будь-яких платежів ,
виникающих в зв’язку з виконанням данного договору.
в) сплатити Повіреному належну йому відповідно до п. 1.2 цього Договору винагороду;
г) забезпечити при необхідності участь своїх вповноважених представників у виконанні
доручення;
д) негайно прийняти від Повіреного все виконане останнім відповідно до цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором
Довіритель і Повірений несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом терміну виконання
Повіреним своїх зобов'язань і врегулювання усіх розрахунків між Довірителем і Повіреним.
5.2. У випадку виникнення суперечок з питань, передбачених Договором або в зв'язку з
ним, Сторони вживатимуть усіх заходів до їх вирішення шляхом переговорів. У випадку
неможливості вирішення вказаних суперечок шляхом переговорів, вони будуть вирішуватись в порядку, встановленому чинним законодавством.
5.3. В усьому іншому, що не передбачене цим Договором, будуть застосовуватись норм
чинного законодавства.
5.4. Цей Договір складений в 2 /двох/ примірниках.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Довіритель

Назва ___________________________________________
Юридична адреса _________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________
Св-во платника ПДВ №____________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________ )
ІПН ___________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в_________________
МФО______________
Поштова адреса __________________________________
Телефон_________________________________________

Повірений

Назва ___________________________________________
Юридична адреса _________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________
Св-во платника ПДВ №____________________________
Св-во платника єдиного податку № ____________ )
ІПН ___________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в_________________
МФО ______________
Поштова адреса __________________________________
Телефон _________________________________________

М.П. ______________________
М.П._______________________