ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!

Договір суборенди

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:____________________________________________________, в особі
_________________________, що діє на підставі ___________, названий у подальшому
«Орендар», з одного боку, і __________________________________________________, в особі _____________________________, що діє на підставі ___________, названий у
подальшому «Суборендар», з іншого боку, уклали Договір про подане нижче

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Орендар передає, а Суборендар бере у тимчасове володіння та
користування приміщення, розташоване за адресою: ____________________________ . Площа приміщення складає __________________ .
1.2 Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні Орендаря у відповідності до договору оренди № ___ від «____» _________ ______ р. між Орендарем і __________________________________________, названим у подальшому “Орендодавець”.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.1 Приміщення передається в суборенду для розміщення __________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1 Зазначене в п.1 Договору майно повинно бути передане Орендарем та прийняте Суборендарем протягом ____з моменту підписання даного договору Сторонами.
3.2 Передавання майна в оренду здійснюється за відповідним актом передачі, де має бути зазначений стан майна, що орендується.

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1 Строк оренди складає _________ з моменту прийняття об'єкту, що орендується, за актом приймання і може бути скорочений за згодою сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Суборендар сплачує орендну плату в розмірі ___________ грн.
5.2 Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендаря не пізніше ______ числа кожного місяця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1 Орендар має право здійснювати перевірку порядку використання Суборендарем майна, що орендується, у відповідності до умов Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1 Суборендар зобов'язується:

  • використовувати майно, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Договору;
  • утримувати майно, що орендується, у повній справності.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ

8.1 Після закінчення строку оренди за Договором Суборендар зобов'язаний протягом 3 (трьох) днів повернути Орендарю майно, що орендується, за відповідним актом.
8.2 Майно, що орендується, повинно бути передане Орендарю у справному стані з урахуванням нормального зносу.

9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1 Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов'язання.
9.2 Цей Договір припиняє свою дію у випадку розірвання договору оренди між Орендарем і Орендодавцем від № ____ «____» ___________ ______ р. з будь-якої підстави. У цьому випадку Суборендар має право вимагати від Орендаря відшкодування збитків, завданих достроковим припиненням Договору.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1 Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
10.2 У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним громадянським законодавством, а також умовами договору оренди № _______ «____»__________ ______ р. між Орендарем і Орендодавцем.
10.3 Цей Договір не змінює умов договору оренди № _____ «____» ___________ _______ р. між Орендарем і Орендодавцем.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Орендар

Назва _______________________________________
Юридична адреса _____________________________
Код ЄДРПОУ ________________________________
Св-во платника ПДВ №________________________
(Св-во платника єдиного податку № ___________ )
ІПН _________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса ______________________________
Телефон _____________________________________

Суборендар

Назва _______________________________________
Юридична адреса _____________________________
Код ЄДРПОУ ________________________________
Св-во платника ПДВ №________________________
(Св-во платника єдиного податку № ____________ )
ІПН ________________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в_______________
МФО______________
Поштова адреса ______________________________
Телефон ____________________________________

М.П. ________________________
М.П.________________________