ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $

Договор оренди приміщення

Договор оренди нежитлового приміщення

м.Київ „______„ __________________ 200__ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: _______________________ в особі директора _______________, що діє на підставі статуту , з одного боку, та
ОРЕНДАР : ________________________ в особі директора _______________________, що діє на підставі статуту з другого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 .ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає , а ОРЕНДАР приймає в строкову оренду ______________ приміщення (далі за текстом - «приміщення, що орендується»), яке знаходиться на балансі Орендодавця.
1.2. Адреса споруди, в якiй знаходиться приміщення, що орендуeться : ______________ _______________________________________. 3агальна площа приміщення , що орендується _________м. кв. Приміщення обладнане _____________________________ ________________________________________________________________________.
1.3. Стан приміщення, що орендуеться, на момент передачі в оренду _____ придатний для використання.

2. Мета оренди

2.1 .Приміщення, що орендується , надається ОРЕНДАРЮ для ____________________ _____________________________________________________.

3. Порядок передачі приміщення в оренду

3.1 Приміщення, що орендується, повинно передатись ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом _____________________ з моменту укладання даного договору.
3.2.Передача приміщення, що орендується, здійснюється за актом прийман¬ня-передачі, підписання якого свідчить про фактичну передачу його в оренду.

4. Термін оренди

4,1 .Термін оренди приміщення складає _______________________________ з моменту прийняття приміщення, що орендується за актом приймання-передачі.
4.2.0РЕНДАР має право відмовитись від виконання умов даного договору, попередивши письмово про це ОРЕНДОДАВЦЯ за ___________________________________________.
4.3.Дія цього договору може бути припинена у разі:

 • закінчення строку на який його укладено;
 • знищення приміщення або його пощкодження , в результаті якого неможливе його нормальне використання;
 • письмової домовленості на це обох сторін;
 • порушення вимог або умов цього договору;
 • банкрутства однієї з сторін;
 • ліквідації Орендодавця або Орендаря як юридичної особи.

4.4. Термін дії цього договору може бути подовжений за письмовою згодою обох сторін, що оформлюється додатковою угодою до договору.
4.5. По закінченню терміну дії або достроковому припиненню дії цього договору Орендар забов”язаний звільнити орендоване приміщення в 10-ти добовий строк.

5. Орендна плата та порядок розрахунків:

5.1 Відповідно до п. 1.1. цього договору Орендар забов,язується сплачувати Орендодавцеві що_____________ орендну платню в розмірі________________________________________ __________________________________________________________________________
5.2. Орендна плата за поточний місяць сплачуеться ______________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.
5.З.Послуги зв'язку ( телефоний номер) у випадку надання ОРЕНДАРЮ телефоного номера ОРЕНДОДАВЦЕМ, ОРЕНДАР сплачуе _______________________________________________ згідно окремого даговору суборенди, що ОРЕНДАР укладає з оператором зв'язку .
5.4. Витрати на комунальні послуги, опалення, електроенергію, експлуатаційні витрати та інші платежі, пов'язані з забезпеченням функціонування орендних приміщень, _____ входять до орендної плати.
5.5.Розмір орендної плати може бути змінено Орендодавцем ,за письмовою згодою сторін, у разі зміни цін, тарифів, інших показників, що впливають на розмір орендної плати.

6.Права та обов'язки орендодавця

6.1.Орендодавець має право контролювати Приміщення на предмет його стану, умов експлуатації та використання, а також дотримання Орендаремправил пожежної безпеки.
6.2. У випадку порушення правил пожежної безпеки або використання Приміщення не за призначенням Орендавець має право тимчасово припинити дію договору без погодження з Орендарем в строк ___________________________________.
6.3.ОРЕНДОДАВЕЦЬ забов'язаний :

 • після підписання цього договору надати Приміщення Орендареві і оформити Акт прийому – передачі приміщень;
 • забезпечувати можливість використання ОРЕНДАРЕМ приміщення,що орендуеться, на умовах даного договору;
 • забезпечити персоналу ОРЕНДАРЯ безперешкодний вхiд до примiщеня, що орендується згідно розпорядку роботи Орендодавця;
 • забезпечити зовнішню охорону приміщень ОРЕНДАРЯ;
 • у випадку аварій в Приміщенні, які стались не з вини Орендаря, негайно вживати необхідних заходівщодо усунення наслідків аварій;
 • не втручатись у господарську діяльність Орендаря, якщо вона не заперечує умовам цього договору;
 • своєчасно направляти Орендарю рахунки на сплату орендної платні та інших платежів;
 • повернути авансовий внесок Орендарю протягом 20 діб після припинення дії договору та після підписання акту звірення розрахунків між сторонами договору.

7. Права та обовязки орендаря

7.1 .Орендар зобов'язується :

 • після підписання договору оренди внести аванс у розмірі 50% від суми орендної плати, встановленої договором, на розрахунковий рахунок Орендодавця;
 • використовувати примiщення що орендуеться виключно за його цiльовим призначеням у відповідності до п. 2 даного договору
 • своєчасно здійснювати орендні та інші платежі
 • утримувати приміщення, що орендується, у належному санітарному стані
 • дотримуватись протипожежних правил, а також правил користування тепловою та електричною енергіею, не допускати перевантаження електромереж
 • здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщенняя що орендуеться;
 • повернути Орендодавцю Приміщення по закінченню строку оренди в стані не гіршому за стан на момент передачі його в оренду;
 • не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову та перепланування приміщення, що орендується;
 • не передавати обов”язки по договору іншим особам, організаціям та сумісно використовувати Приміщення з третьою стороною без згоди Орендодавця.

7.2. Орендар мае право:

 • використовувати приміщення згідно з пунктом 2. цього договору
 • щоразу пiсля закiнченя термiну договору пролонговувати його з орендодавцем
 • залишити за собою проведені ним поліпшення Приміщень, за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від приміщень без заподіяня їм шкоди;
 • користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку і якими користується ОРЕНДОДАВЕЦЬ
 • обладнати та оформити приміщення, що орендується на власний розсуд
 • позначити свое мiсцезнаходження у примiщеннi, що орендуеться , шляхом розмiщення вiдповiдних вивiсок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення, отримуючи самомтійно для цього дозволи.
 • встановлювати сигналізації та інші системи охорони.

8. Порядок повернення орендодавцю орендованого приміщення

8.1 .Після закінчення терміну договора ОРЕНДАР зобов'ячаний передати за актом передачі ОРЕНДОДАВЦЮ приміщення, що орендується, протягом 10-ти днів з моменту закінчення терміну оренди.
8.2. Приміщення, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДОДАВЦЮ з усіма невід”ємними удосконаленнями, зробленими ОРЕНДАРЕМ за період оренди з урахуванням нормального зносу.

9 . Відповідальність сторін

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за даним договором :
у випадку просрочення по оплаті орендних, та іших платежів ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ штраф в розмірі 0.2 % від суми боргу за кожен день просрочення.
9.2. У випадку, коли заборгованість по оплаті платежів згідно п, 5.1. даного договору перевищує один місяць, ОРЕНДАР має право в односторонньому порядку розірвати цей договір.
9.3. Розірвання договору з іпіціативи ОРЕНДОДАВЦЯ з причин, зазначених у п.9.2, даного договору, не звільняє ОРЕНДАРЯ від сплати заборгованих платежів та пені.
9.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження Приміщення, заподіяного стихійним лихом або внаслідок інших форс- мажорних обставин, несе Орендодавець.

10. Підстави дострокового розірвання договору

10.1. За згодою сторін з обов'язковим письмовим оформлепням.
10.2. У випадку, коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов'язання договір може бути розірваний за ініциативою однієї з сторін з обов'язковим письмовим повідомленням про це другої сторони не менш ніж за один місяць.

11. Інші умови

11.1. Усі зміни та доповнення до цього договору укладаються у письмовій формі й вступають в силу після підписання їх уповноваженими представниками сторін.
11.2. Усі додатки до цього договору є його невід”ємною частиною.
11.3. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
11.4.У випадках.не передбачених даним договором, сторони керуються чиним законодавством України.
11.5. Вартість робіт, виконаних Орендарем виключно для власних потреб з урахуванням специфіки його господарчої діяльності, не компенсується після закінчення терміну діїї або припинення дії цього договору.
11.6. Орендодавець не несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей , якщо Орендарем не виконуються вимоги Відділу охорони.

12. Вирішення спорів

12.1. Усі суперечки та розбіжності , які можуть виникнути з цього договору чи у зв”язку з ним, сторони намагатимуться розв”язати шляхом переговорів. У разі , якщо переговорний процес не призведе до досягнення консенсусу , спір передається на розгляд до Господарського суду м.Києва.
12.2. На вимогу однієї зі сторін цей договір може бути достроково припинений за рішенням Господарського суду у разі невиконання сторонами своїх забов”язань за цим договором та з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

13. Форс-мажор

13.1.Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх забов”язань за цим договором , якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин нездоланної сили (форс – мажору), що виникли після укладання цього договору, мають надзвичайний характер , та які ця сторона не могла ні передбачити, ні подолати прийнятими засобами. До таких обставин належать: повені , пожежа , землетрус, та інші природні явища, а також війна, військові дії, страйки, акти або дії компетентних органів, державної влади та будь - які інші подібні обставини, що знаходяться поза контролем сторін.
13.2. Якщо обставини форс-мажору тривають більше шести місяців, кожна із сторін має право припинити дію цього договору.

Підписи Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ                      ОРЕНДАР

При зміні відомостей по п.12.1. даного договору сторони зобов'язані проінформувати про них одна одну не пізніше 5-ти діб з дня виникнення таких змін.

Директор ______________     Директор  _____________

___________

Предлагаем агентствам недвижимости и риэлторам добавлять свои образцы агентских договоров в этот раздел.

Для того чтобы добавить свой агентский договор пишите на электронный адрес: и мы обязательно разместим образец Вашего договора с указанием названия и реквизитов Вашей компании на странице

Источник: meget.kiev.ua При использовании данных материалов - ссылка на сайт обязательна

Последнее обновление: 22.01.2013 г