ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2

Договір оренди приміщення для ПП

Договір оренди приміщення для ПП

м.______ «____»_______ 200__р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:______________________, в особі директора__________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ОРЕНДАР: ____________________, в особі директора _____________________ що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння наступне приміщення (далі за текстом - «приміщення, що орендується»):
1.1. Адреса будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується:_________________
1.2. Загальна площа приміщення, що орендується:__________кв.м.
1.3. Номер кімнати:_____. Поверх:______________.
1.4. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: придатне для використання за п.2 Даного Договору.
1.5. Недоліки приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: приміщення потребує поточного ремонту.
1.6. ОРЕНДАРЮ на термін дії Даного Договору надається у користування 1 (один) телефонний номер: №__________________.
1.7. В оренду також здається наступне майно, яке знаходиться у приміщенні, що орендується:

2. МЕТА ОРЕНДИ

Приміщення, що орендується, надається ОРЕНДАРЮ для розміщення ділового офісу.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

3.1. Приміщення та майно, що орендуються, повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняті ОРЕНДАРЕМ протягом_________________з моменту укладення Даного Договору.
3.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний виїхати із приміщення, що орендується, та підготувати його для передачі ОРЕНДАРЮ.
3.3. Передача приміщення і майна, що орендуються, здійснюється за актом здачі-приймання, підписання якого свідчить про фактичну передачу таких в оренду.
3.4. У момент підписання акту приймання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає ОРЕНДАРЮ ключі від приміщення, що орендується, після чого персоналу ОРЕНДАРЯ має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення, що орендується.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає____________ років з моменту прийняття приміщення, що орендується, за актом приймання.
4.2. Якщо жодна сторона в термін_____________до закінчення Даного Договору не заявить про намір його розірвати, Даний Договір автоматично пролонгується на термін__________________.
4.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін -. При цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір орендної плати складає (з урахуванням ПДВ):___________крб. за 1 (один) кв.м. на місяць.
5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше_______________числа кожного__________________місяця.
5.3. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом_______________з моменту прийняття приміщення та майна, що орендуються, перерахувати орендну плату за___________________авансом.
5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами лише у випадку зміни розміру комунальних платежів.
5.5. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послугами.
5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі, що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.5.4 Даного Договору на термін оплати не застосовується.
5.7. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.
5.8. Всі витрати за користування телефонами оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у користування телефон.
5.9. Інші види платежів, не узгоджені у Даному Договорі, ОРЕНДАРЕМ не оплачуються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний:
- забезпечувати безперешкодне використання ОРЕНДАРЕМ приміщення, що орендується, на умовах Даного Договору;
— забезпечити персоналу ОРЕНДАРЯ безперешкодний вхід до будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується;
- видавати ОРЕНДАРЮ документи, які свідчать про укладення між сторонами Даного Договору, а також підтверджують його місцезнаходження;
- видавати у.-необхідній кількості за заявками ОРЕНДАРЯ постійні та разові перепустки до будинку, де розміщене приміщення, що орендується;
- за власний рахунок усувати несправності, поломки та наслідки аварій комунікацій у приміщенні, що орендується, які відбулися не з вини ОРЕНДАРЯ.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов'язується:
- використовувати приміщення, що орендується, виключно за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- утримувати приміщення, що орендується, у належному санітарному стані;
- дотримуватися протипожежних правил, а також правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електромереж;
- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення, що орендується;
- не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову та перепланування приміщення, що орендується.
7.2. ОРЕНДАР має право:
- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку;
- обладнати та оформити приміщення, що орендується, на власний розсуд;
- здавати майно у суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ;
- позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення;
— установлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орендується;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА,
ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов'язаний передати ОРЕНДОДАВЦЮ приміщення, що орендується, протягом ____________з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.
8.2. Протягом терміну за п.8.1 Даного Договору ОРЕНДАР зобов"язаний залишити приміщення, що орендується, та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.
8.3. У момент підписання акту приймання ОРЕНДАР передає ОРЕНДОДАВЦЮ ключі від приміщення, що орендується.
8.4. Приміщення і майно, що орендуються, повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _________ ; _______ від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання приміщення, що орендується, штраф у розмірі від суми фактично сплачених орендних платежів;
- за передачу приміщення, що орендується, в суборенду без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ
штраф у розмірі_____________від суми фактично сплачених орендних платежів.
9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Договором:
- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЮ приміщення, що орендується, пеня в
розмірі крб. за кожен день прострочення.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком
випадків, коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов'язання.
10.2. Інші підстави:

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________________

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним грома¬дянським законодавством.
12.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.
12.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

___________

Предлагаем агентствам недвижимости и риэлторам добавлять свои образцы агентских договоров в этот раздел.

Для того чтобы добавить свой агентский договор пишите на электронный адрес: и мы обязательно разместим образец Вашего договора с указанием названия и реквизитов Вашей компании на странице

Источник: meget.kiev.ua При использовании данных материалов - ссылка на сайт обязательна

Последнее обновление: 22.01.2013 г