ЖК Идея от 14'000 грн/м2
ЖК RiverStone от 32'660 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 15'391 грн/м2
ЖК Лесной квартал от 16'582 грн/м2
ЖК Лавандовый от 17'700 грн/м2
ЖК Montreal House от 42'905 грн/м2
ЖК ILLINSKY HOUSE от 48'879 грн/м2
ЖК Vlasna от 17'000 грн/м2

Договір поруки

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
Поручитель ______________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ____________, діючого на підставі ________, з однієї сторони, та
Кредитор _______________________________________________________________
в особі _____________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Поручитель зобов’язується відповідати перед Кредитором за виконання всіх зобов’язань _________________ (далі Боржник), що виникли з Договору № ___ від “___” _______200__р. (далі Основний Договір), який був укладений між Кредитором та Боржником.

2. Зобов’язання, що забезпечується порукою

2.1. У відповідності до п. ___ Основного Договору предметом Основного Договору є _________________ .
2.2. Строк виконання зобов’язання за Основним Договором складає ________________ .

3. Обсяг відповідальності Поручителя

3.1. Поручитель та Боржник несуть солідарну відповідальність перед Кредитором за належне виконання Боржником забезпеченого зобов’язання. Але в любому випадку розмір відповідальності Поручителя не повинен перевищувати розміру забезпеченого зобов’язання, зазначеного в п. 4 цього Договору.
3.2. Поручитель цією порукою забезпечує виконання зобов’язання за Основним Договором в повному обсязі.

4. Розмір поруки

4.1. Поручитель відповідає перед Кредитором за виконання зобов’язання Боржником, згідно Основного Договору у сумі, що дорівнює _________ грн., а також за відшкодування Кредитору збитків та сплату неустойки.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Обов’язки Поручителя:
5.1.1. При порушенні Боржником зобов’язання перед Кредитором за Основним Договором, виконати за Боржника зобов’язання у ______ денний строк з дня отримання вимоги від Кредитора.
5.1.2. У разі одержання вимоги Кредитора повідомити про це Боржника.
5.2. Обов'язки Кредитора:
5.2.1. Після виконання Поручителем зобов’язання забезпеченого порукою, передати йому документи, які підтверджують зобов’язання Боржника та підписати з Поручителем договір про відступлення права вимоги до Боржника на користь Поручителя у ___ денний строк.
5.3. Права Поручителя:
5.3.1. Після виконання зобов’язання Боржника за Основним Договором до Поручителя, який виконав таке зобов’язання, переходять усі права Кредитора за Основним Договором.
5.3.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо до Основного Договору були внесені зміни без письмової згоди на це Поручителя.
5.4. Права Кредитора:
5.4.1. У разі невиконання Боржником своїх зобов’язань за Основним Договором, має право у ____денний строк звернутися до Поручителя з вимогою про виконання таких зобов’язань.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6.3. За порушення строків зазначених в п. 5.1.1 та 5.2.1 винна Сторона сплачує іншій Стороні штраф у розмірі ______ грн. та пеню в розмірі ___% від розміру поруки за кожний день прострочення.
6.4. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

7. Строк дії Договору та інші умови

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення дії Основного Договора, окрім випадків визначених в ст. 559 Цивільного Кодексу України.
7.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
7.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
7.4. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
7.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Поручитель

Кредитор