ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2

Договір оренди обладнання

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
Орендодавець ______________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ________, діючого на підставі _____________, з однієї сторони, та
Орендар ___________________________________________________________________
в особі ___________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,
уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування
наступне майно (далі за текстом – "об’єкт оренди"):
1.1.1. Найменування: ______________________________________________________.
1.1.2. Вартість майна‚ що орендується, становить________ гривень.
1.1.3. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: _________________.
1.1.4. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні
відносини: ______________.
1.1.5. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та
інші права третіх осіб _________________ (підстави встановлення обмежень (обтяжень).
Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни
обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди.

2. Мета та умови використання об'єкту оренди.

2.1. Об’єкт оренди передається в оренду для __________________________________
(мета використання).

3. Термін оренди.

3.1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що
орендується.
3.2. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення
його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін ___ до закінчення
Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір
автоматично пролонгується на термін _________.
3.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

4. Орендна плата.

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає
_______грн. за місяць (квартал, рік), у тому чіслі ПДВ _________.
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) в
безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше ________
числа кожного місяця (квартала).
4.3. Орендар зобов’язаний протягом ____днів з моменту прийняття об’єкта‚ що
орендується‚ перерахувати орендну плату за _____ місяця (квартал ) авансом.
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без
урахування) індексів інфляції.
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз
протягом року або за згодою сторін у разі:
4.5.1. Підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.
4.5.2. Погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено
документами.
4.6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній
формі товарами‚ продуктами, послугами.
4.7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у
розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду
орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин.

5. Порядок передачі об’єкта в оренду.

5.1. Об’єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий Орендодавцем та прийнятий
Орендарем протягом ____ днів з моменту підписання Даного Договору.
5.2. Передача майна в оренду здійснюється відповідними фахівцями сторін за а
акту здачі-приймання.
5.3. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання
акту здачі-приймання.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Обов'язки Орендаря:
6.1.1. Використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у
відповідності до п.2 Даного Договору.
6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.
6.1.3. Дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна‚ що
орендується‚ у відповідності до технічної документації.
6.1.4. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний
ремонт майна‚ що орендується.
6.1.5. Здійснювати капітальний ремонт майна‚ що орендується.
6.1.6. За власний рахунок усувати несправності та поломки майна.
6.2. Обов'язки Орендодавця:
6.2.1. Ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації Об’єкта оренди ‚ і
за необхідності направити свого фахівця для проведення відповідного інструктажу
на місці експлуатації.
6.2.2. Надавати інформаційне та консультаційне сприяння Орендареві щодо порядку
правильної експлуатації Об’єкта оренди.
6.3. Права Орендодавця:
6.3.1. Здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що
орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. Страхування об’єкта оренди.

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини
несе Орендар (Орендодавець).
7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на
весь період оренди.
7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (Орендодавець).
7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною,
яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона
може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

8. Порядок повернення Орендодавцю об’єкта‚ що орендується.

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний протягом ____________
повернути майно‚ що орендується‚ Орендодавцю разом з тарою‚ упаковкою та
технічною документацією (комплектно) за актом передачі.
8.2. Повернення майна‚ що орендується‚ здійснюється відповідними фахівцями
сторін.
8.3. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано Орендарю у справному стані з
урахуванням нормального зносу.
8.4. Майно‚ що орендується‚ може бути викуплене Орендарем (повністю або
частково) в порядку та на умовах‚ передбачених згодою сторін.

9. Відповідальність сторін.

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:
9.1.1. У випадку прострочення в прийнятті майна‚ що орендується‚ пеня в розмірі
_____ від вартості майна за кожен день прострочення.
9.1.2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі
________ від суми боргу за кожен день прострочення.
9.1.3. У випадку нецільового використання майна‚ що орендується‚ штраф у розмірі
_____ від суми річної орендної плати.
9.1.4. За передачу майна‚ що орендується‚ або його частини в суборенду без згоди
Орендодавця штраф у розмірі ______________________________ грн.
9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:
9.2.1. у випадку прострочення по здачі Орендареві майна‚ що орендується‚ пеня в
розмірі ___________________ від його договірної вартості за кожен день
прострочення.

10. Інші умови.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___
моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з
обов’язковим складанням письмового документу.
10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін,
якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.
10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується
в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору,
визначеному відповідним чинним законодавством України.
10.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами
чинного законодавства.
10.6. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних
засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.7. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на
загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.8. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для
кожної із сторін.
10.9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним,
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.10. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.
До Даного Договору додається: _____________________________________.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Орендодавець

Назва_________________________________________
Юридична адреса_______________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________
Св-во платника ПДВ №________________________
(Св-во платника єдиного податку № _________ _)
ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса_________________________________
Телефон_______________________________________

Орендар

Назва__________________________________________
Юридична адреса________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________
Св-во платника ПДВ №__________________________
(Св-во платника єдиного податку № _________ _)
ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса__________________________________
Телефон________________________________________

М.П. ________________________
М.П. ________________________