ЖК Vlasna от 19'500 грн/м2
ЖК Ливерпуль Хаус от 19'400 грн/м2
ЖК Madison Gardens от 19'503 грн/м2
ЖК Montreal House скидки до 260 000 грн
ЖК Новая Конча Заспа квартиры от 24'000 $
КГ Новая березовка от 85'000 $
ЖК ILLINSKY HOUSE Выгодная рассрочка!
ЖК Лавандовый от 19'647 грн/м2
ЖК RiverStone от 43'545 грн/м2
ЖК Крона парк 2 от 19'005 грн/м2

Договір оренди автомобіля

Київ “____” ____________ 200___р.

Сторони:
Орендодавець
______________________________________________________________
(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)
в особі ___________, діючого на підставі____________, з однієї сторони, та
Орендар ___________________________________________________________________
в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – "об’єкт оренди"):
1.1.1. Легковий автомобіль марки: _________________________________________.
1.1.2. Державний номер: _________________________________________________.
1.1.3. Вартість автомобіля: _______________________________________________.
1.1.4. Поверх: ____________________________________________________________.
1.1.5. Об’єкт оренди належить Орендодавцю на праві власності згідно ________________________.
1.1.6. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню:________________________________________________________.
1.1.7. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ______________(підстави встановлення обмежень (обтяжень).

2. Мета та умови використання об'єкту оренди.

2.1. Автомобіль‚ що орендується‚ буде використовуватися Орендарем для службових поїздок персоналу останнього‚ а також для вантажного перевезення дрібних речей.

3. Термін оренди.

3.1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.
3.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.
3.3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.
3.4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін __________ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається.

4. Орендна плата.

4.1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає _______грн. за місяць (квартал, рік).
4.2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ________ числа кожного місяця (квартала).
4.3. Орендар зобов’язаний протягом ____днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _____ місяця (квартал ) авансом.
4.4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.
4.5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом кварталу (року) тільки у разі підвищення рівня інфляції.
4.6. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин.

5. Порядок передачі об’єкта в оренду.

5.1. Автомобіль‚ що орендується‚ передається Орендареві протягом ____ днів з моменту підписання Даного Договору.
5.2. Передача автомобіля в оренду здійснюється за актом здачі-приймання.
5.3. Платежі‚ не обумовлені Даним Договором‚ Орендарем не здійснюються.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Обов'язки Орендаря:
6.1.1. Використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного.
6.1.2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.
6.1.3. Фінансувати профілактичне обслуговування та поточний ремонт автомобіля‚ що орендується.
6.1.4. Фінансувати усунення несправностей та поломок автомобіля.
6.1.5. Здійснювати за власний рахунок заправлення автомобіля ПММ у період використання автомобіля за Даним Договором;
6.1.6. Усувати наслідки аварій та пошкоджень автомобіля‚ які виникли під час експлуатації його Орендарем.
6.2. Обов'язки Орендодавця:
6.2.1. Надати в оренду автомобіль у технічно справному стані.
6.2.2. Здійснювати ремонт та технічне обслуговування автомобіля
6.2.3. Надати Орендареві необхідну документацію на автомобіль‚ що орендується‚ та необхідне приладдя.
6.2.4. Самостійно здійснювати обов’язкові для володаря автомобіля платежі до бюджету.
6.3. Права Орендаря:
6.3.1. Орендар має право здавати автомобіль у суборенду лише за згодою Орендодавця.
6.4. Права Орендодавця:
6.4.1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. Страхування об’єкта оренди.

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (Орендодавець).
7.2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.
7.3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (Орендодавець) на весь термін оренди за власний рахунок.
7.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

8. Порядок повернення об’єкта оренди.

8.1. Після закінчення терміну оренди Орендар повертає Орендодавцеві Об'єкт оренди у справному стані з урахуванням нормального зносу‚ що виник у період експлуатації.
8.2. Повернення автомобіля відбувається протягом ____ днів з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

9. Відповідальність сторін.

9.1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:
9.1.1. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _________грн. за кожен день прострочення.
9.1.2. У випадку нецільового використання автомобіля штраф у розмірі ________________ від його вартості.
9.2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:
9.2.1. У випадку прострочення по здачі автомобіля в оренду Орендареві штраф у розмірі ________________‚ який утримується із орендних платежів‚ належних Орендодавцю.

10. Інші умови.

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором
10.2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
10.3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання
10.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
10.5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
10.7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
10.8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.
До Даного Договору додається: ___________________________________________.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Орендодавець
Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________
Св-во платника ПДВ №________________________
(Св-во платника єдиного податку № _________ _)
ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса__________________________________
Телефон________________________________________
Орендар
Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________
Код ЄДРПОУ ______________________________
Св-во платника ПДВ №__________________________
(Св-во платника єдиного податку № _________ _)
ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________
МФО______________
Поштова адреса__________________________________
Телефон________________________________________
М.П. ________________________
М.П.________________________